Checklista: Etablera

Använd checklistan för att säkerställa att ni fångat upp det viktigaste i detta steg.

  • Politiskt stöd för att arbeta med klimatanpassning har säkerställts eller eftersträvas.
  • En arbetsgrupp med brett deltagande från olika förvaltningar och bolag är bildad.
  • Arbetsgruppen förstår innebörden av klimatanpassning och varför kommunen ska arbeta med frågan.
  • Arbetsgruppen förstår skillnader mellan åtgärder för att begränsa klimatutsläppen och åtgärder för klimatanpassning.
  • Arbetsgruppen förstår sin roll, vad som ska göras och varför var och en är med.
  • Arbetsgruppen har en gemensam bild av kommunens viktigaste klimatutmaningar.
  • Arbetsgruppen är medveten om vad som görs i kommunen idag och vilka klimatutmaningar som redan har börjat hanteras.
  • Visioner och mål för klimatanpassning är formulerade.
  • En gemensam plan för fortsatt arbete är framtagen.
  • Rutiner för dokumentation av arbetet har etablerats.