Finansiering av åtgärder

Att hitta finansiering till klimatanpassningsåtgärder kan vara en utmaning för många kommuner. Här ges en hänvisning till var du kan hitta mer information om hur olika åtgärder eller insatser kan finansieras.

För att kunna genomföra åtgärder behövs ofta resurser i form av tid och pengar. 

Olika typer av åtgärder (analyserande, organisatoriska och styrande, informativa samt tekniska och naturbaserade) kostar olika mycket men måste alla finansieras. De flesta åtgärder kan ofta finansieras inom befintlig budget genom att bland annat passa på att klimatanpassa vid renoveringar eller uppgraderingar.  Fysiska åtgärder kostar ofta mest och där är behovet av extern finansiering ofta som störst. Större åtgärder kan behöva finansieras med en kombination av olika finansieringslösningar.

På webbportalen Klimatanpassning.se finns en sammanställning kring hur kommuner kan finansiera klimatanpassning. Exempelvis hur olika områden eller frågeställningar kan finansieras inom kommunal budget eller med hjälp av projektfinansiering från nationella program och EU-fonder.
Hur kan klimatanpassning finansieras i kommuner? | Klimatanpassning.se