Finansiering av åtgärder

Att hitta finansiering till klimatanpassningen kan vara en utmaning för många kommuner. Här ges en vägledning till hur olika åtgärder eller insatser kan finansieras.

För att kunna genomföra åtgärder behövs ofta resurser i form av tid och pengar.

Olika typer av åtgärder (analyserande, organisatoriska & styrande, informativa samt tekniska & ekosystembaserade) kostar olika mycket men måste alla finansieras.

De fysiska åtgärderna är de som är mest kostsamma och där är behovet av externfinansiering som störst. Större åtgärder finansieras ofta med en kombination av olika lösningar.

Läs mer om finansiering i kommuner på Klimatanpassningsportalen.