Finansiering av åtgärder

Att hitta finansiering till klimatanpassningsåtgärder/lösningar kan vara en utmaning för många kommuner. Här ges en hänvisning till vart mer information finns om hur olika åtgärder eller insatser kan finansieras.

För att kunna genomföra åtgärder behövs ofta resurser i form av tid och pengar.

Olika typer av åtgärder (analyserande, organisatoriska & styrande, informativa samt tekniska & naturbaserade) kostar olika mycket men måste alla finansieras. De fysiska åtgärderna kostar ofta mest och där extern finansiering ofta är som störst. Större åtgärder finansieras ofta med en kombination av olika finansieringskällor.

På webbportalen Klimatanpassning.se finns en sammanställning kring hur kommuner kan finansiera klimatanpassning. Exempelvis hur olika områden eller frågeställningar kan finansieras inom kommunal budget eller med hjälp av projektfinansiering från nationella program och EU-fonder.

De flesta åtgärder kommer med största sannolikhet att finansieras inom befintlig budget. Passa på att klimatanpassa vid renoveringar eller uppgraderingar!