Förankra och samordna

Samordning krävs för ett framgångsrikt arbete med klimatanpassning och därför behövs någon som koordinerar arbetet. Att få klimatanpassning till en kommunalpolitiskt prioriterad fråga är en annan avgörande framgångsfaktor. 

För att förstå behovet av klimatanpassning krävs insikt om att klimatet faktiskt blir varmare och att det leder till allvarliga konsekvenser i samhället. Om detta inte accepteras blir det svårt att motivera klimatanpassning. 

Förankra politiskt

Förutsättningarna för att bedriva ett systematiskt och långsiktigt arbete med klimatanpassning inom kommunen påverkas mycket av kommunledningens inställning till frågan. Kommuner är politiskt styrda, och det som inte är förankrat politiskt blir sällan prioriterat arbete. Därför är det mycket viktigt att kommunfullmäktige visar att kommunen ska arbeta med klimatanpassning. Detta kan göra att övriga kommunala tjänstepersoner upplever att frågan är en naturlig del av deras arbete.

För anpassningsfrågan kan därför ett beslut eller protokollfört uttalande från kommunfullmäktige vara en välbehövlig skjuts framåt. Kommunens politiker kan behöva informeras och motiveras till att göra klimatanpassning till en prioriterad fråga.

De krav som finns på anpassning kan vara en motivation till att utöka arbetet utifrån det som redan görs i kommunen.
Mer om lagar och regler finns på klimatanpassning.se.
Lagar och regler i Sverige

I inspelningen till höger kan du höra två olika politiker resonera om klimatanpassning utifrån sina roller som förtroendevalda.

Samordningsansvar

En av de första sakerna som måste göras är att utse en kommunövergripande samordningsfunktion för arbetet. Ansvaret för detta ligger lämpligtvis i en av kommunens nämnder eller direkt under kommunstyrelsen. En tydlig ansvarsfördelning motverkar risken för att frågor ramlar mellan stolarna.

En samordningsfunktion främjar helikopterperspektiv på kommunens behov och underlättar förvaltningsövergripande möten. Utse en eller två personer som arbetar med detta – en klimatanpassningskoordinator. Ofta är det lämpligt att koordinatorn har en strategisk bakgrund som exempelvis miljö- eller riskstrateg.

Koordinatorns uppgifter

  • Främja fortsatt politiskt stöd för klimatanpassningsfrågan.
  • Engagera och inkludera samtliga kommunala förvaltningar och bolag.
  • Ha god kunskap om de olika förvaltningarna och bolagens ansvars- och kompetensområden.
  • Kommunicera väl med kollegor.
  • Driva processen för att sätta upp mål och visioner.
  • Samla information och data.
  • Ta fram utkast till handlingar.
  • Bilda en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. Läs mer om detta under Etablera