Förankra och samordna

Samordning av klimatanpassningsarbetet krävs för ett framgångsrikt arbete och någon som koordinerar frågan behöver utses. Att få klimatanpassning till en kommunalpolitiskt prioriterad fråga är en annan avgörande framgångsfaktor. 

För att förstå behovet av klimatanpassning krävs insikt om att klimatet faktiskt blir varmare och varmare. Om detta inte accepteras som en sanning blir det svårt att motivera klimatanpassning. 

Förankra politiskt

Förutsättningarna för att bedriva ett systematiskt och långsiktigt arbete med klimatanpassning inom kommunen påverkas mycket av kommunledningens inställning till frågan. Kommuner är politiskt styrda, och det som inte är förankrat politiskt är sällan prioriterat arbete.

För att kommunala tjänstepersoner ska uppleva att klimatanpassningsfrågan är en naturlig del av deras arbete, är det mycket viktigt att kommunfullmäktige anser att kommunen ska klimatanpassas.

För frågan kan ett beslut eller protokollfört uttalande från kommunfullmäktige vara en välbehövlig skjuts framåt. Därför behöver kommunens politiker motiveras till att göra klimatanpassning till en prioriterad fråga.

Samordningsansvar

En av de första sakerna som måste göras är att utse en kommunövergripande samordningsfunktion för arbetet. Ansvaret för detta ligger lämpligtvis i en av kommunens nämnder eller direkt under kommunstyrelsen. Delat eller gemensamt ansvar ökar risken för att frågor ramlar mellan stolar.

En samordningsfunktion främjar helikopterperspektiv på kommunens behov och underlättar förvaltningsövergripande möten. Utse en person som arbetar med detta – en klimatanpassningskoordinator! Rollen kan även delas mellan två tjänstepersoner.

Koordinatorns uppgifter

  • Främja fortsatt politiskt stöd för klimatanpassningsfrågan.
  • Engagera och inkludera samtliga kommunala förvaltningar och bolag.
  • Ha god kunskap om de olika förvaltningarna och bolagens ansvars- och kompetensområden.
  • Kommunicera väl med kollegor.
  • Driva processen för att sätta upp mål och visioner.
  • Samla information och data.
  • Ta fram utkast till handlingar.