Förbered analys

Att övergripande beskriva kommunens utsatthet i dagens och framtidens klimat är en del att förbereda den mer omfattande klimat- och sårbarhetsanalysen. Genom att ta fram och förbereda underlag till analysen underlättas arbetet ytterligare.

Att som koordinator ligga steget före med en grundförståelse för klimatfrågan och kommunens utveckling är värdefullt inför gemensamma diskussioner i arbetet med klimat- och sårbarhetsanalysen. Förberedelserna underlättar arbetet med analysen, där händelser, konsekvenser och sårbarheter i kommunens samhällsfunktioner studeras närmre.

Beskriv klimatet idag och förändringar i framtiden

Beskriv övergripande hur kommunen påverkas av olika klimateffekter i dagens och framtida klimat. Använd i första hand information som redan finns tillgänglig om länet eller regionen. I den blå rutan till höger finns exempel på underlag.

Analysen bör ta upp flera tidsperspektiv då det som planeras idag har en varierande livslängd, beroende på vad som ska genomföras. Mycket av det som genomförs idag kommer finnas kvar i slutet av seklet, och kanske ännu längre, medan andra delar har en kortare livstid. Därför bör tidsperspektiv i närtid, medellång sikt (2050), i slutet av seklet (2100) och bortom seklets slut beaktas.

Resultatet av genomgången kan sammanfattas i mallen Övergripande konsekvenser av klimateffekter i dagens och framtidens klimat (år 2100). (23 kB, xlsx)

Komplettera gärna resultatet med kartor, figurer och diagram som sparas i ett separat dokument med tydlig koppling till denna mall.

Detta hjälper er att få en övergripande förståelse för hur er kommun kan påverkas av ett förändrat klimat och identifiera händelser och konsekvenser relevanta för klimat- och sårbarhetsanalysen. 

Glöm inte att tydligt dokumentera vilka underlag som ligger till grund för beskrivningen och vilka antaganden eller avgränsningar som gjorts, inte minst gällande hantering av osäkerheter, val av klimatscenarier, risker och tidsperspektiv. 

Både tidsperspektiv och transparens är inkluderade i de tio vägledande principer som lyfts i den Nationella strategin för klimatanpassning.

Ta fram analysunderlag

Förbered arbetet med klimat- och sårbarhetsanalysen ytterligare genom att ta fram relevant analysmaterial. Koncentrera arbetet till kommunens prioriterade områden, utgå gärna från arbetsgruppens gemensamma bild av vilken/vilka som är kommunens viktigaste klimatutmaningar, vilket är resultatet i Utmaningsdiagrammet i steg Etablera. 

Tänk på att kommunen ofta tagit fram underlag och analyser som kan vara av värde för klimatanpassning. Exempel på detta är risk- och sårbarhetsanalys, riskbedömning i översiktsplanen, vattenförsörjningsplan och dagvattenstrategi.

Klimatrelaterade underlag

Att veta vilka utsläppsscenarier och vilket tidsperspektiv man bör utgå från är inte enkelt, men de påverkar de alternativa framtida utvecklingsvägarna. Ett angreppssätt är att få en känsla för hur stor skillnad olika scenarier och tidsperspektiv ger på en viss klimateffekt och fundera på vilka risker de innebär. 

Kommunens utveckling i övrigt

Det är även viktigt att få med annat som påverkar kommunen i stort i ett långsiktigt perspektiv. Exempel på detta finns i listan nedan: 

  • Befolkningsutveckling och åldersstruktur
  • Kommunens position i regionen (och i världen)
  • Socioekonomisk ojämlikhet
  • Större infrastrukturinvesteringar
  • Teknikskiften (till exempel gällande energiförsörjning)
  • Lokalt näringsliv

Avgränsningar

Redan tidigt är det bra att fundera på vilka avgränsningar ni vill ha. Exempel på avgränsningar som är bra att ta ställning till är om analysen endast ska inkludera påverkan inom kommunens direkta ansvarsområde eller om utgångpunkten ska vara påverkan inom kommunens hela geografiska område (inklusive all verksamhet, såväl privat, ideell som offentlig).