Förbered analys

Att övergripande beskriva kommunens utsatthet i dagens och framtidens klimat är en bra utgångspunkt för vidare analys. Genom att ta fram och förbereda underlag till den mer omfattande konsekvens- och sårbarhetsanalysen underlättas arbetet ytterligare.

Att som koordinator ligga steget före med en grundförståelse för klimatfrågan och kommunens utveckling är värdefullt inför gemensamma diskussioner i arbetet med konsekvens- och sårbarhetsanalysen. Förberedelserna underlättar arbetet med analysen, där händelser, konsekvenser och sårbarheter i kommunens samhällsfunktioner studeras närmre.

Beskriv klimatet idag och förändringar i framtiden

Beskriv övergripande hur kommunen påverkas av olika klimateffekter i dagens och framtida klimat. Använd i första hand information som redan finns tillgänglig om länet eller regionen. Klimatförändringar fram till åtminstone år 2100 bör behandlas, men eftersom förändringar fortsätter även efter denna tidpunkt är ett längre perspektiv värt att tänka på. I den blå rutan finns exempel på underlag.

Genomgången kan sammanfattas i Klimateffekter samt deras övergripande konsekvenser i dagens och framtidens klimat (år 2100).
Klimateffekter samt deras övergripande konsekvenser i dagens och framtidens klimat (år 2100) (14 kB, xlsx)

Förtydliga gärna beskrivningen genom att komplettera med kartor, figurer och diagram.

Ta fram analysunderlag

Förbered arbetet med konsekvens- och sårbarhetsanalysen ytterligare genom att ta fram och förbereda relevant analysmaterial. Koncentrera arbetet till kommunens prioriterade områden, som bör utgå från förvaltningarnas och bolagens gemensamma bild av vilka som är kommunens viktigaste klimatutmaningar. 

Klimatrelaterade underlag

Få en känsla för olika alternativa utvecklingar samt hur dessa påverkar bedömningar av möjliga konsekvenser i det framtida klimatet. Fundera över följande:

  • Val av utsläppsscenarier
  • Val av tidsperspektiv.

Kommunens utveckling i övrigt

Kommunens visioner, utveckling inom olika områden (se nedan) och hur de påverkas av klimatförändringen. Fundera över följande:

  • Befolkningsutveckling och åldersstruktur
  • Lokalt näringsliv
  • Kommunens position i regionen (och i världen)
  • Socioekonomisk ojämlikhet
  • Infrastrukturinvesteringar
  • Teknikskiften (till exempel gällande energiförsörjning).

Fundera även på att inkludera något eller båda av nedanstående perspektiv:

  • Påverkan inom kommunens direkta ansvarsområde
  • Påverkan inom kommunens hela geografiska område inklusive all verksamhet, såväl privat, ideell som offentlig.