Klimatanpassande åtgärder

Klimatanpassande åtgärder kan vara av olika karaktär och det är viktigt att kunna tänka i olika banor. Arbetet med att identifiera åtgärder förbereds genom att studera olika kategorier av åtgärder.

Klimatanpassande åtgärder kan medföra både direkta och indirekta effekter. Inför arbetet med att identifiera åtgärdsalternativ som hanterar klimatets negativa konsekvenser är det därför bra att skapa sig en uppfattning om vad det finns för olika typer av åtgärder. 

Det förberedande avsnittet bidrar till att skapa förståelse för olika åtgärdskategorier så att dessa kan beskrivas för arbetsgruppen

Åtgärdskategorier

Nedan ges exempel på olika kategorier av åtgärder. Syftet med dessa är att tydliggöra vikten av att tänka i olika banor samt skapa förståelse för att åtgärder kan vara både direkta och indirekta, samt att de kan ha olika tidsperspektiv gällande genomförandet.

Analyserande åtgärder

Insamling och framtagande av mer information. Exempel kan vara att samla in data, ta fram eller kombinera kartunderlag eller analysera och dra slutsatser baserat på befintligt material. Det kan även vara att inhämta information från myndigheter eller forskare.

Styrande och organisatoriska åtgärder

Tillämpa befintliga bestämmelser på annat sätt. Exempel kan vara att skapa nya samverkansformer eller att till och med ändra befintliga bestämmelser. Det kan också innebära styrning genom detaljplanen. Denna typ av åtgärder kan även syfta till att dela eller sprida risker till exempel genom försäkringar.

Informativa åtgärder

Öka medvetenheten. Exempel kan vara att informera medborgare som själva riskerar påverkas av klimateffekter, som nyttan av att installera backventiler i villakällare. Det kan också innebära att kommunen ser över sin webbplats och kommunikationen vid krislägen.

Tekniska och ekosystembaserade åtgärder

Praktiska och fysiska lösningar. Innefattar allt från lågtekniska lösningar som mindre dagvattenlösningar till mer storskaliga teknologiska insatser som byggandet av skyddsvallar. Denna typ av åtgärder kan även vara ekosystembaserade till exempel anläggande av våtmarker eller blå-grön struktur i stadsmiljö.