Klimatanpassningsåtgärder

Åtgärder för klimatanpassning kan vara av olika karaktär och det är viktigt att kunna tänka i olika banor. Arbetet med att identifiera åtgärder förbereds genom att studera olika kategorier av åtgärder.

Inför arbetet med att identifiera åtgärdsalternativ som hanterar klimatets negativa konsekvenser är det bra att skapa sig en uppfattning om vad det finns för olika typer av åtgärder. 

Nedan beskrivs olika åtgärdskategorier. En negativ konsekvens kan mötas med klimatanpassningsåtgärder av olika typ, exempelvis kan konsekvenser av höga temperaturer minskas av både checklistor på äldreboenden (informativ), plantering av träd (fysisk/naturbaserad) och kartläggning av värme i staden (analyserande).

För att kunna identifiera olika typer av åtgärder i det vidare arbetet är det viktigt att arbetsgruppen har kännedom om dessa åtgärdskategorier.

Regeringen har en strategi för klimatanpassning som uppdaterades 2024. Denna strategi hänvisar till vägledande 10 principer för arbete med klimatanpassning vilka beskrevs i den förra strategin,​​​​​​​ sidan 64​​​​​​​. Dessa lyfter bland annat att åtgärderna bör vara flexibla, stödja en hållbar utveckling och fungerar under ett spann av möjliga framtida scenarier.

Vid val av åtgärder kan det vara bra att ha i åtanke vem som drar nytta av en åtgärd och vem som eventuellt missgynnas av den, samt vilka röster som hörs i beslutsprocesser. En åtgärd som möter en klimateffekt men som upplevs orättvis kan vara svår att få acceptans för hos kommunens invånare.  Att ha ett jämställdhets- och rättviseperspektiv kan därför bidra till effektivitet i hanteringen av klimatrelaterade utmaningar.

Åtgärdskategorier

Nedan ges exempel på olika kategorier av åtgärder. Syftet med dessa är att tydliggöra vikten av att tänka i olika banor samt skapa förståelse för att åtgärder kan vara både direkta och indirekta, samt att de kan ha olika tidsperspektiv gällande genomförandet.

Analyserande åtgärder

Denna kategori innebär att samla in och ta fram information.  Exempel på åtgärder inom denna kategori är att samla in data, ta fram eller kombinera kartunderlag eller analysera och dra slutsatser baserat på befintligt material. Ett annat exempel är att inhämta den senaste informationen från myndigheter eller forskare.

Styrande och organisatoriska åtgärder

Dessa åtgärder innebär att tillämpa befintliga bestämmelser på annat sätt eller att instifta nya. Exempelvis kan nya samverkansformer skapas eller befintliga bestämmelser ändras. Det kan också innebära styrning genom planbestämmelser i detaljplaner. Denna typ av åtgärder kan även syfta till att dela eller sprida risker till exempel genom försäkringar, men det kan också vara ekonomisk styrning.

Informativa åtgärder

Denna typ av åtgärder ökar medvetenheten om behovet av klimatanpassning. Exempel kan vara att informera medborgare som själva riskerar att påverkas av klimateffekter, som nyttan av att installera backventiler i villakällare. Det kan också innebära att kommunen ser över kommunikationen vid krislägen eller sprider riktad information till sårbara grupper vid en värmebölja.

Tekniska och naturbaserade åtgärder

Åtgärderna innefattar naturbaserade och fysiska lösningar. Dessa kan vara allt från enklare tekniska åtgärder, som mindre dagvattenlösningar, till mer storskaliga tekniska insatser, som byggandet av skyddsvallar. Denna typ av åtgärder kan med fördel vara naturbaserade, till exempel anläggande av våtmarker eller blå-gröna strukturer i stadsmiljön.

För mer inspiration, ta del av åtgärder som kommuner tagit upp i sina klimatstrategier eller handlingsplaner.
Exempel: Åtgärdskategorier