Checklista: Följa upp

Använd checklistan för att säkerställa att ni fångat upp det viktigaste i detta steg.   

  • Syftet med uppföljningen har tydliggjorts. 
  • Syftet med utvärderingen har tydliggjorts. 
  • Existerande cykler för uppföljning, utvärdering och revidering i kommunen har undersökts och används om möjligt. En plan för uppföljning och utvärdering har fastställts.
  • Lämpliga mätetal har identifierats och inkorporerats i kommunens styrsystem.
  • Uppföljning och utvärdering kommuniceras internt och externt.