Checklista: Följa upp

Använd checklistan för att säkerställa att ni fångat upp det viktigaste i detta steg.   

  • Syftet med uppföljningen har tydliggjorts. 
  • Syftet med utvärderingen har tydliggjorts. 
  • Existerande cykler för uppföljning, utvärdering och revidering i kommunen har undersökts.
  • Lämpliga mätetal har identifierats.
  • En plan för hur uppföljning och utvärdering ska gå till har fastställts.