Klimatanpassningsplan

En klimatanpassningsplan ger en översikt över arbetet och underlättar samordningen. Ta fram ett utkast på en klimatanpassningsplan som sammanfattar arbetet. 

Börja med att bestämma vilken roll klimatanpassningsplanen ska spela i just er kommun - det vill säga om den ska stå som ett fristående dokument eller som en del av ett annat styrande dokument. En separat plan för klimatanpassning kan tydliggöra arbetet och göra det lättare att få ett samlat grepp om frågan. Att integrera klimatanpassning i ett annat kommunalt styrdokument kan å andra sidan leda till en mer effektiv användning av knappa resurser.

Väljer man att driva klimatanpassningsarbetet inom ramen för befintliga processer (exempelvis i risk- och sårbarhetsanalysen eller som ett tillägg till översiktsplan) är det ändå lämpligt att ta fram ett övergripande dokument som beskriver de viktigaste delarna av klimatanpassningsarbetet.

Stöd och inspiration finns under Hjälpmedel och Mall klimatanpassningsplan samt Exempel på klimatanpassningsplaner.

Innehåll  

Nedan följer några viktiga delar som kan vara bra att ta i upp i klimatanpassningsplanen.

  • Introduktion – förtydliga behovet av klimatanpassning i kommunen och beskriv vad det innebär.  
  • Visioner och mål – beskrivning av kommunens visioner och övergripande mål vad gäller klimatanpassning.
  • Ansvar och roller – förtydligande om vem som ansvarar för vad. 
  • Arbetssätt – beskrivning av hur planen har tagits fram
  • Klimatförändringen och dess effekter – händelser, konsekvenser och sårbarheter kopplade till ett förändrat klimat.
  • Klimatanpassande åtgärder och kriterier för val av åtgärdsförslag – beskrivning av framtagna åtgärder och kriterier som använts för prioritering bland dessa.
  • Information om åtgärder för genomförande – tidsram för genomförande, ansvarig och resurser.
  • Uppföljning och utvärdering – beskrivning av hur arbetet planera följas upp och utvärderas. 

Diskutera och förankra utkastet på klimatanpassningsplanen med kommunledning samt berörda nämnder och bolag. För att får bästa möjliga förutsättningar för fortsatt arbete med klimatanpassningsfrågan ska klimatanpassningsplanen antas politiskt. 

Viktiga processer för klimatanpassning

Att integrera klimatanpassning i processerna nedan kan underlätta genomförandet. 

Fysisk planering

Fysisk planering är en viktig utgångspunkt för att integrera klimatanpassning på kommunal nivå. Det är nödvändigt att se över plandokument som översiktsplanen, för att kunna identifiera vilka valmöjligheter och strategier som finns för det kommunala klimatanpassningsarbetet.

Budgetprocess 

Att integrera klimatanpassning i budgetprocessen är avgörande för arbetet. Klimatanpassning är viktigt för att hushålla med kommunens resurser, göra kloka långsiktiga investeringar, och hitta vinn – vinn åtgärder där anpassning bara är en av flera effekter.

Riskhantering

Ett sätt att hantera klimatanpassningsfrågan kan vara att koppla ihop denna med kommunens säkerhets- och beredskapsarbete. Fokus ligger då på att stärka beredskapen och robustheten i beslutsfattande, samt att öka motståndskraften, snarare än på klimatanpassning i sig.