Välj åtgärder

Det kan finnas flera olika åtgärdsförslag för hantering av en och samma konsekvens eller sårbarhet.  För att välja vilka åtgärder som ska genomföras bör förslagen därför utvärderas.

Åtgärdsalternativen behöver utvärderas för att kunna avgöra nyttan – både utifrån kommunens övergripande visioner och mål, men också utifrån åtgärdens effektivitet vad gäller att minska sårbarheten eller stärka motståndskraften. Det är viktigt att undvika åtgärder som kan leda till missanpassning (det vill säga att åtgärden inte uppfyller målet eller leder till oönskade bieffekter).

Utvärderingen och prioriteringen av åtgärderna bör ske baserat på kriterier som samtliga deltagare är överens om. Det är viktigt att kriterierna för prioritering är genomtänkta och gärna även motiverade. Detta skapar större möjlighet till intern förankring av resultatet av prioriterade åtgärdsförslag.

Arbeta med att prioritera åtgärder utifrån en klimateffekt i taget, med utgångspunkt från Konsekvens- och sårbarhetsanalysen.

Exempel på en workshop för prioritering av åtgärder finns under Hjälpmedel och Workshop Prioritera.

Valda åtgärder 

De åtgärder som slutligen prioriteras och väljs för genomförande bör ha en utpekad ansvarig förvaltning. För åtgärder med högre prioritet bör även en bedömd kostnad och tänkbar tidsplan för genomförande inkluderas.

TÄNK PÅ
Politisk förankring är viktigt för att anpassningsåtgärderna ska kunna genomföras!