Välj åtgärder

Det kan finnas flera olika åtgärdsförslag som hanterar samma konsekvens eller sårbarhet.  För att välja vilka åtgärder som ska genomföras bör förslagen därför utvärderas och jämföras.

Åtgärdsalternativen behöver utvärderas för att kunna avgöra nyttan – både utifrån kommunens övergripande visioner och mål, men också utifrån åtgärdens effektivitet vad gäller att minska sårbarheten eller stärka motståndskraften. Det är viktigt att undvika åtgärder som kan leda till missanpassning (att åtgärden leder till oönskade bieffekter). 

Utvärderingen och prioriteringen av åtgärderna bör ske baserat på kriterier som arbetsgruppen är överens om. Det är viktigt att kriterierna för prioritering är genomtänkta och gärna även motiverade. Detta skapar större möjlighet till intern förankring av resultatet.

Arbeta med att prioritera åtgärder utifrån en klimateffekt i taget, med utgångspunkt från klimat- och sårbarhetsanalysen som genomfördes i steg 2 Analysera.

Exempel på en workshop för prioritering av åtgärder finns under rubriken Hjälpmedel och Workshop Prioritera.

Valda åtgärder 

De åtgärder som slutligen prioriteras och väljs för genomförande bör ha en utpekad ansvarig förvaltning eller ansvarig person. För åtgärder med hög prioritet bör även en bedömd kostnad och tänkbar tidplan för genomförande tas fram. Givetvis ska berörda förvaltningar delges och inkluderas i de åtgärder som de förväntas genomföra och även vara delaktiga i framtagande av kostnadsbedömning och tidplan.

TÄNK PÅ
Politisk förankring är viktigt för att anpassningsåtgärderna ska kunna genomföras. Håll därför gärna politikerna informerade eller involverade i prioriteringsarbetet.