Kommunicera och förankra

Att kommunicera utkastet av klimatanpassningsplanen med kommunledning, nämnder och bolag är viktigt för att förankra planen.

När ett utkast på klimatanpassningsplanen finns är det viktigt att kommunicera detta med övriga i kommunen – i första hand med berörda nämnder och bolag. Det är särskilt viktigt att varje nämnd och bolag förstår vilka åtgärder som de ansvarar för, då de i praktiken kommer stå för genomförande och i många fall även finansiering.

Uppdatera utkastet med inkomna synpunkter. 

Anta klimatanpassningsplanen politiskt

När planen är färdig bör det fattas ett politiskt beslut om att anta planen – politiskt stöd är avgörande för fortsatt arbete och genomförandet av anpassningsåtgärder.

TÄNK PÅ

Klimatanpassningsplanen är ett levande dokument och ska aktualiseras regelbundet. På så sätt vidgas planen med nya antaganden, resultat och lärdomar.