Kommunicera och förankra

Kommunicera och förankra utkastet på klimatanpassningsplanen med kommunledning, nämnder och bolag.

När ett utkast på klimatanpassningsplanen finns är det viktigt att kommunicera detta med övriga i kommunen – i första hand med berörda nämnder och bolag. Det är särskilt viktigt att varje nämnd och bolag förstår vilka åtgärder som de ansvarar för, då de i praktiken kommer stå för genomförande och i många fall, finansiering.

Uppdatera utkastet med inkomna synpunkter.

Anta klimatanpassningsplanen politiskt

När planen är färdig ska det fattas ett politiskt beslut om att anta planen – politiskt stöd är helt avgörande för fortsatt arbete och genomförandet av anpassningsåtgärder.

TÄNK PÅ

Klimatanpassningsplanen är ett levande dokument och ska granskas och revideras regelbundet. På så sätt vidgas planen med nya antagande, nya resultat och nya lärdomar.