Kommunicera och förankra

Att kommunicera utkastet av klimatanpassningsplanen med kommunledning, nämnder och bolag är viktigt för att förankra planen.

När ett utkast på klimatanpassningsplanen finns är det viktigt att kommunicera detta med övriga i kommunen – i första hand med berörda nämnder och bolag. Det är särskilt viktigt att varje nämnd och bolag förstår vilka åtgärder som de ansvarar för, då de i praktiken kommer stå för genomförande och i många fall även finansiering. De synpunkter och förslag som anses relevanta bör arbetas in i handlingsplanen. Involvera gärna civilsamhället i utvärderingen av handlingsplanen.

Uppdatera utkastet med inkomna synpunkter. 

Anta klimatanpassningsplanen politiskt

När planen är färdig bör det fattas ett politiskt beslut om att anta planen – politiskt stöd är avgörande för fortsatt arbete och genomförandet av anpassningsåtgärder.

Att skapa en regelbunden återkoppling som inkluderar civilsamhälle för att säkerställa en kontinuerlig dialog och en transparens av processen. Det kan bidra till förbättring av planen och främja en känsla av delaktighet.   

Handlingsplanens innehåll bör också kommuniceras till kommunens invånare, föreningar och företag. Planen kan kommuniceras i olika former för att nå olika målgrupper. Exempelvis kan en rapport kompletteras med en websida som förklarar budskapet på ett enkelt och överskådligt sätt. Att ha informationen tillgänglig på andra språk eller texter i klarspråk kan vara ett annat bra sätt att nå ut brett.

TÄNK PÅ

Klimatanpassningsplanen är ett levande dokument och ska aktualiseras regelbundet. På så sätt vidgas planen med nya antaganden, resultat och lärdomar.