Checklista: Prioritera

Använd checklistan för att säkerställa att ni fångat upp det viktigaste i detta steg.

  • Kriterier för prioritering mellan olika åtgärdsalternativ har tagits fram i samarbete med berörda parter.
  • Kriterier för prioritering har dokumenterats.
  • Möjliga synergier och målkonflikter kring åtgärdsalternativen har identifierats och dokumenterats.
  • Åtgärdernas effektivitet, flexibilitet och hållbarhet har diskuterats och dokumenterats. 
  • Kostnad och nytta för olika åtgärdsalternativ har diskuterats och dokumenterats.
  • Ett antal åtgärdsalternativ har valts för genomförande.
  • Valda åtgärder med hög prioritet har ansvarig förvaltning, bedömd kostnad och preliminär tidplan.
  • Motivering till resultatet har dokumenterats.