Checklista: Prioritera

Använd checklistorna för att säkerställa att ni fångat upp det viktigaste i detta steg.

  • Kriterier för prioritering mellan olika åtgärdsalternativ har i samarbete med berörda parter tagits fram.
  • Kriterier för prioritering har dokumenterats.
  • Möjliga synergier och målkonflikter kring åtgärdsalternativen har identifierats.
  • Åtgärdernas effektivitet, flexibilitet och hållbarhet har diskuterats. 
  • Kostnad och nytta för olika åtgärdsalternativ har diskuterats.
  • Ett antal åtgärdsalternativ har valts för genomförande.
  • För valda åtgärder med hög prioritet finns ansvarig förvaltning, bedömd kostnad och preliminär tidplan.
  • Motivering till prioriteringsresultat har dokumenterats.