Klimat och sårbarhet

I klimat- och sårbarhetsanalysen uppmärksammas händelser som kan uppstå till följd av ett förändrat klimat, dess konsekvenser och kommunens sårbarheter identifieras. En del av denna analys är att göra en riskanalys. Genom att inkludera många förvaltningsperspektiv blir klimat- och sårbarhetsanalysen mer heltäckande. 

Konsekvens- och sårbarhetsanalysen är en central del i klimatanpassningsarbetet. Det är viktigt att inkludera så många förvaltningar som möjligt i arbetet. Detta bidrar till ett bredare perspektiv i analysen och gör det lättare att identifiera sårbarheter som inte är direkt uppenbara.

Analysera

Klimat- och sårbarhetsanalysen är en central del i klimatanpassningsarbetet. I analysen uppmärksammas händelser och konsekvenser som kan uppstå till följd av ett förändrat klimat och sårbarheter i olika samhällsfunktioner identifieras. Analysen kommer senare ligga till grund för val av åtgärder och dokumenteras i dokumentationsmallen Klimat- och sårbarhetsanalys.

Det är viktigt att inkludera så många förvaltningar som möjligt i arbetet. Detta bidrar till ett bredare perspektiv i analysen och gör det lättare att identifiera fler sårbarheter.

TÄNK PÅ

Ju fler förvaltningsperspektiv som kan fångas upp runt en fråga, desto större är möjligheten att identifiera synergier. Om många positiva aspekter uppnås samtidigt kan frågan vara lättare att prioritera och även finansiera.

I dokumentationsmallen identifierar ni händelser utifrån era valda klimateffekter, som ska analyseras för ett nutida och framtida klimat. Inspiration till händelser kan finnas i resultat från tidigare steg. Ni kan även lägga till andra händelser som kan vara relevanta.

Inför analysen är det viktigt att låta varje deltagare i arbetsgruppen själv reflektera över vilka utmaningar de valda klimateffekterna kan ge. Deltagarna kan med fördel förankra utmaningarna inom sin verksamhet.

Som stöd för att analysera hur olika klimatrelaterade händelser kan påverka kommunala verksamheter eller kommunen i stort finns klimatrelaterade händelsescenarier. Scenarierna beskriver olika klimatrelaterade händelser och ger exempel på konsekvenser som kan inträffa. 
Klimatrelaterade händelsescenarier (MSB)

Detta arbete kommer ligga till grund för steg 4 Prioritera.

TÄNK PÅ

För att hitta relevanta klimateffekter att analysera kan ni utgå från resultatet i Utmaningsdiagrammet i steg 1 Etablera. För att undvika att arbetet blir övermäktigt kan ni välja ut en klimateffekt att arbeta med i första hand. Bredda sedan analysen med fler klimateffekter.

Avgränsningar

Innan arbetet startar är det viktigt att arbetsgruppen är överens om eventuella avgränsningar. Ska exempelvis händelser och konsekvenser som ligger utanför kommunens rådighet tas med i analysen?

Viktiga frågeställningar

Följande frågeställningar bör diskuteras under klimat- och sårbarhetsanalysen. Frågorna är ett underlag till dokumentationsmallen. 

 • Vilka verksamheter och grupper påverkas och hur? Exempelvis vattenrening eller brukare inom äldreomsorgen. 
 • Hur allvarligt blir det om den händelsen inträffar?
 • Hur olika blir utfallet med olika klimatscenarier och tidsperspektiv?
 • Finns det särskilt känsliga geografiska områden? Exempelvis broar och tunnlar vid vattendrag, kustnära infrastruktur, dricksvattentäkter, utpekade kraftstationer, värmeöar i staden eller områden till vilka vägar kan blockeras vid översvämningar.
 • Var finns särskilt sårbara grupper? Exempelvis äldre, barn, sjuka, socioekonomiskt utsatta?
 • Vilka åtgärder är redan genomförda?

Riskanalys

Riskanalysen är en del av klimat- och sårbarhetsanalysen. Syftet är att bedöma hur allvarliga olika händelser och konsekvenser är, utifrån olika tidsperspektiv. Analysen gör det lättare att prioritera i vilken ordning åtgärder bör utföras och hjälper att strukturera vidare diskussioner. Dessa risknivåer förs sedan in i dokumentationsmallen, kolumn C-F.

En risk är summan av en händelses konsekvens och sannolikhet. Bedömningen av konsekvenser kan göras kvalitativt genom en viktad bedömning inom gruppen. Använd gärna kommunens visionsdokument för att sätta konsekvenserna i perspektiv till mål för framtida utveckling (inte bara klimatet förändras). Bedömningen av sannolikhet kan göras med hjälp av till exempel SMHIs fördjupade klimatscenariotjänst. Det blir troligen även här en relativt kvalitativ bedömning, där tillgången på underlag får styra. För en översiktlig bedömning använd de klimatindikatorer som bedöms som relevanta för den risk som diskuteras.
Fördjupad klimatscenariotjänst (SMHI)

Som en hjälp för genomförande av riskanalysen kan man utgå från Riskanalys - mall (Pdf, 375 kB). Mallen fylls i enligt nedanstående steg, för en händelse i taget.

Gör en riskanalys för nutid med syfte att ge underlag till beslut som krävs idag för att hantera risker som uppträder nu.

 1. Gör en riskanalys för tidsperspektivet 2050 med syfte att ge underlag till beslut som krävs redan idag för att hantera risker i ett 30-årsperspektiv.
 2. Gör en riskanalys för tidsperspektivet 2100 med syfte att ge underlag till beslut som krävs redan idag för att hantera risker i ett längre tidsperspektiv.
 3. Gör gärna även en riskanalys för tidsperspektiv längre bortom 2100. Detta kan vara utmanande för vissa klimateffekter och händelser, men det kan vara bra att fundera hur trenden ser ut. Ofta fortsätter klimateffekterna att förändras även på mycket lång sikt.
 4. Dokumentera resultatet för varje tidsperspektiv. Riskanalys mall (375kB, pdf)
 5. Fyll i färdigt resultat i dokumentationsmallen Klimat- och sårbarhetsanalys.

För inspiration se exempel från Oskarshamns kommun..

I riskanalysen bedöms sannolikhets- och konsekvensnivåer. För stöd finns exempel på nivåer i detta dokument:  Exempel på sannolikhets- och konsekvensnivåer (37 kB, pdf).

Dokumentera

I takt med att händelser, konsekvenser och sårbarheter identifieras behöver bakomliggande resonemang dokumenteras. Syftet med dokumentationen är att kunna gå tillbaka och följa antaganden, avgränsningar och fattade beslut. Detta underlättar även uppföljning av arbetet och vid personalbyte.  

Använd kolumnen ”Minnesanteckning” att dokumentera dessa diskussioner som finns i analysmallen  Klimat- och sårbarhetsanalys.