Riskanalys i praktiken - exempel från Oskarshamn

Nedan följer exempel på riskanalys i praktiken från Oskarshamns kommun och deras riskanalysarbete gällande den händelse att stadens norra hamn översvämmas.   

Händelse: Översvämning av norra hamnen i Oskarshamns stad

På grund av havsnivåhöjning, skyfall och extremväder (storm). Det leder till följande konsekvenser:

 • Enda vägen till fjärrvärmeverket översvämmas
 • Föroreningar som finns i marken kan spridas
 • Dagvattnet kan inte avledas
 • Hamnverksamheten påverkas

Riskanalys nutid

Liten sannolikhet att det händer (översvämning till 2,5 meter (RH 2000).
Om det händer blir det en medelstor konsekvens.

Riskanalys om 25-30 år

Medelstor sannolikhet att det händer (översvämning till 2,5 meter (RH 2000)
Om det händer blir det en stor konsekvens.

Riskanalys i slutet av seklet

Stor sannolikhet att det händer (översvämning till 2,5 meter (RH 2000)
Om det händer blir det en stor konsekvens.

Åtgärder nutid

Åtgärd för att förhindra risken i nutid:

 • Ha god krisberedskap. Det är positivt för samverkan mellan verksamheter och allmän beredskap.
  Följder: Det kräver tid, som kostar.

Åtgärder om 25-30 år

Åtgärder som skulle kunna göras nu för att förhindra risken om 25-30 år är:

 • Att se över ledningssystemen så de klarar den ökande belastningen
  Följder: Skulle ge mervärde för annat, men är dyrt.
 • Att avsätta medel för att bygga en barriär mot havet
  Följder: Ger ekonomisk trygghet för att klara kommande investeringar, men det tar kommunala medel från annat.
 • Att avsätta plats för att kunna bygga en barriär mot havet
  Följder: Ger planberedskap och undviker byggnation på fel ställe, men upptar då plats som inte kan användas till annat.
 • Att identifiera samhällsviktiga funktioner som påverkas
  Följder:Det ger fördjupad kunskap och möjlighet att i planera för flytt eller åtgärder med framförhållning, men kräver arbetstid.

Åtgärder i slutet av seklet

Åtgärder som skulle kunna göras nu för att förhindra risken i slutet på seklet:

 • Att reservera plats och planera för en alternativ väg till hamnen i fördjupad översiktsplanering.
  Följder: Det skulle reservera nödvändig plats för att ha handlingsberedskap, men lägga en ”död hand” över det området som reserveras.

Kommentarer/reflektioner över övningen

"Det var ett bra sätt att strukturera diskussionen om risker i olika tidsperspektiv och tydliggöra att det kan vara aktuellt med flera olika typer av åtgärder beroende på vilket tidsperspektiv som används. Det är dock svårt att tänka sig hur övriga samhället kommer att se ut så långt fram, men viss infrastruktur är ändå så ”fastbyggd” så att det fungerade att tänka så långt", säger tjänsteperson i Oskarshamns kommun.