Klimatrelaterade utmaningar

I denna övning är syftet att skapa en gemensam bild av kommunens klimatrelaterade utmaningar och hur de hanteras idag.

Uppgiften baseras på deltagarnas kunskap och erfarenheter och enbart enkla sökningar av ytterligare information krävs.Utmaningarna är framförallt att hindra skador och negativa effekter på grund av klimatförändringar, men det kan även finnas möjligheter att dra nytta av.

Förbered möte

Koordinatorn kallar till ett möte med arbetsgruppen. Innan mötesdeltagarna anländer förbereder sig koordinatorn genom att:

  • Föra över Utmaningsdiagrammet på whiteboard eller stort papper som sätts upp på väggen
  • Skriva ut ett antal exemplar av Klimateffekter som kan delas ut vid mötet.

Utmaningsdiagrammet (22 kB, xlsx)

Klimateffekter (59 kB, pdf)

Vid mötet

  • Varje deltagare tar ställning till vilka klimateffekter som har störst påverkan inom deras förvaltning eller bolag (0-10), samt hur väl förberedd man är för att hantera dem (0-10). Diskutera även möjligheter och hur väl förberedd man är för att ta tillvara på dessa.
  • Varje deltagare sätter upp sina Klimateffekter på rätt koordinater i Utmaningsdiagrammet. Stämmer deltagarnas värden överens? Varför inte? Försök enas.
  • Baserat på den samlade bilden i utmaningsdiagrammet diskuteras nu vilka klimateffekter som måste hanteras av flera förvaltningar eller bolag.
  • Dokumentera resultatet i tabell Förvaltningar och bolag som berörs av samma klimateffekt samt befintliga samarbeten. Koordinatorn i arbetsgruppen fyller i tabellen direkt under mötet. Tips! Visa koordinatorns datorskärm med projektor så att alla ser vad som fylls i.
  • Notera vilka klimateffekter som fått minst 5p på viktighet på båda axlarna, det vill säga som är placerade i övre högra fältet i Utmaningsdiagrammet. Motivera varför dessa är viktiga.

Förvaltningar och bolag som berörs av samma klimateffekt samt befintliga samarbeten (13 kB, xlsx)

För stöd och tips på olika klimateffekters påverkan på kommunens verksamhet, se Systemtyper och klimatfaktorer.

Systemtyper och klimatfaktorer - Lathund som stöd vid konsekvens- och sårbarhetsanalyser (länsstyrelsen i Stockholms län, pdf)

TÄNK PÅ

Det är viktigt att låta alla i arbetsgruppen komma till tals - ett bra tillvägagångssätt är att låta varje deltagare kort berätta om erfarenheter de haft av klimatrelaterade händelser.

Efterarbete

  • Arbetsgruppens koordinator sammanställer resultaten i samtliga dokument och gör dem tillgängliga för arbetsgruppen.