Uppföljning och utvärdering

Klimatanpassning är en pågående process som kräver regelbunden uppföljning och utvärdering för att arbetet ska bli effektivt.  Sträva efter att hitta metoder för uppföljning och utvärdering som fungerar tillsammans med kommunens vanliga rutiner. 

En uppföljning av åtgärder säkerställer att planerade åtgärder genomförs. Att även följa upp extrema väderhändelser och deras konsekvenser exempelvis i form av skador och kostnader ger viktiga lärdomar för framtiden. 

En utvärdering av anpassningsarbetet värderar resultatet av arbetet, vad som uppnåtts och vad som kan utvecklas eller förändras. Det är även viktigt att kontrollera så att genomförda åtgärder inte ger upphov till missanpassning i form av nya oväntade problem och att arbetet styrs av ett rättviseperspektiv.

Klimatanpassning är ett relativt nytt område. Lärdomar om vad som fungerar, varför det fungerar och under vilka förutsättningar det fungerar är därför viktiga att ta tillvara på.

Steget Följa upp hjälper er att utveckla en metod för uppföljning och utvärdering av klimatanpassningsarbetet.

Syftet med uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering kan ha många olika syften. Bestäm vad din kommun vill uppnå!

Uppföljning kan bland annat göras för att:  

 • Säkerställa att arbetet uppnår de mål som formulerats.
 • Säkerställa att planerade åtgärder genomförs inom den tid som anges i förvaltningarnas verksamhetsplaner.
 • Säkerställa att planerade åtgärder genomförs med önskat resultat och till beräknad kostnad/insats (budgetuppföljning).
 • Säkerställa att inga oväntade negativa effekter av åtgärderna drabbar tredje man, detta med speciell fokus på att inte öka sårbarheten för extra utsatta grupper.
 • Identifiera hinder för genomförande av planerade åtgärder.
 • Säkerställa att beredskap för att hantera extrema väderhändelser finns och att erfarenheter från inträffade händelser tas tillvara. 

Utvärdering kan bland annat göras för att: 

 • Säkerställa att arbetet uppnår de visioner som formulerats.
 • Säkerställa att arbetet är rättvist, dvs tar speciell hänsyn till utsatta grupper och deras sårbarheter.
 • Främja kontinuerligt lärande: Gör vi rätt saker? Gör vi saker på rätt sätt?
 • Säkerställa att anpassningsarbetet inte skapar missanpassning och nya problem.
 • Identifiera oväntade klimatkonsekvenser och hanteringen av dem.
 • Kommunicera framsteg och utmaningar. Uppmärksamma kommuninvånare och omvärld på framstegen mot ett klimatanpassat och motståndskraftigt samhälle.
 • Säkerställa att visioner och mål är rätt formulerade. Behöver de uppdateras?

TÄNK PÅ

 • Att tydliggöra syftet med uppföljning och utvärdering och vad som redan följs upp inom kommunen.
 • Att inte allt är möjligt eller rimligt att följa upp.
 • Att lära av varje uppföljning och utvärdering inför nästa planeringsperiod.

Hitta metod för uppföljning och utvärdering

För att göra uppföljning och utvärdering av klimatanpassningsarbetet så enkelt som möjligt, bör man knyta an till de rutiner som redan finns i kommunen.

Frågor att fundera på:

 • Hur styrs kommunen idag?
 • Hur arbetar enskilda förvaltningar och bolag samt kommunen som helhet med uppföljning och utvärdering? Hur kan dessa system användas för att följa upp klimatanpassningsarbetet?
 • Behövs kompletterande rutiner och datainsamling?
 • Hur ska dessa i så fall integreras i kommunens gängse rutiner?

TÄNK PÅ

 • Att baka in uppföljnings- och utvärderingsarbetet i kommunens styrsystem gör det enklare och hjälper till att integrera frågan.
 • Att bygga på existerande data istället för att ta fram ny.
 • Att endast välja mätetal (och formulera mål) som kommunen har rådighet över.