Uppföljning och utvärdering

Klimatanpassning är en pågående process som kräver regelbunden uppföljning och utvärdering för att arbetet ska bli effektivt.  Sträva efter att hitta en metod för uppföljning och utvärdering som fungerar för kommunens befintliga rutiner. 

En uppföljning av åtgärder säkerställer att planerade åtgärder verkligen genomförs. Att även följa upp extrema väderhändelser ger viktiga lärdomar för framtiden. 

En utvärdering av anpassningsarbetet värderar resultatet av arbetet i stort, vad som uppnåtts och vad som behöver utvecklas eller förändras. Det är även viktigt att kontrollera så att genomförda åtgärder inte ger upphov till nya oväntade problem.

Klimatanpassning är ett ganska nytt område och lärdomar om vad som fungerar, under vilka förutsättningar och varför är därför viktiga att ta tillvara på.

Steget Följa upp ska hjälpa till att utveckla en metod för uppföljning och utvärdering av klimatanpassningsarbetet.

Syftet med uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering kan ha många olika syften.

Uppföljning bör göras för att se till att:  

 • Planerade åtgärder genomförs inom den tid som anges i förvaltningarnas handlingsplaner
 • Planerade åtgärder genomförs med önskat resultat och till beräknad kostnad/insats
 • Identifiera hinder för genomförande av planerade åtgärder
 • Beredskap för att hantera extrema väderhändelser finns och att erfarenheter tas tillvara. 

Utvärdering bör göras för att värdera resultatet av klimatanpassningsarbetet i stort för att: 

 • Säkerställa att arbetet uppnår de visioner och mål som formulerats.
 • Främja kontinuerligt lärande: Gör vi rätt saker? Gör vi saker på rätt sätt?
 • Säkerställa att anpassningsarbetet inte skapar nya problem.
 • Identifiera oväntade klimatkonsekvenser och hanteringen av dem.
 • Uppmärksamma kommuninvånare och omvärld på framstegen mot ett klimatanpassat och motståndskraftigt samhälle.
 • Säkerställa att visioner och mål är formulerade på rätt sätt. Behöver de uppdateras?

TÄNK PÅ

Att tydliggöra syftet med uppföljning och utvärdering och vad som redan följs upp inom kommunen. Fundera även på vad som är möjligt att följa upp och utvärdera samt vad det finns för möjliga mätetal.

Hitta metod för uppföljning och utvärdering

För att göra uppföljning och utvärdering av klimatanpassningsarbetet så enkelt som möjligt, bör man knyta an till de rutiner som redan finns i kommunen.

Frågor att fundera på:

 • Hur styrs kommunen idag?
 • Hur arbetar hela kommunen samt enskilda förvaltningar och bolag generellt med uppföljning och utvärdering?
 • Hur kan dessa system användas för att följa upp även klimatanpassningsarbetet?
 • Behövs kompletterande rutiner och datainsamling?
 • Hur ska dessa i så fall integreras i kommunens gängse rutiner?

TÄNK PÅ

 • Att baka in uppföljnings- och utvärderingsarbetet i kommunens styrsystem då det gör det enklare och hjälper till att mainstreama frågan.
 • Att bygga på existerande data istället för att ta fram ny.
 • Att endast välja mätetal (och formulera mål) som kommunen har rådighet över.