Workshop Prioritera åtgärder

Syftet med workshopen är att tillsammans utvärdera åtgärdsalternativ och prioritera vilka att starta med.

Fokusera på åtgärdsalternativ som är effektiva, flexibla och hållbara. Arbeta systematiskt med en konsekvens/sårbarhet i taget och diskutera åtgärdsalternativen som sammanställdes i steg Identifiera.

Förberedelser

  1. Förbered en presentation om olika prioriteringskriterier. Förbered multikriterieanalystabellen Multikriterieanalys (MKA). Välj en händelse med dess konsekvens och fyll i tillhörande åtgärdsförslag.
    Multikriterieanalys (MKA) (55 kB, xlsx)
  2. Bjud in till workshop, förslagsvis med upplägg enligt agendan nedan. Utöver ordinarie arbetsgrupp kan fler berörda representanter/experter från förvaltningar och bolag samt politiker bjudas in.

Genomförande

Använd tabellen nedan eller ladda ner:
Förslag på agenda vid Workshop Prioritera (13 kB, xlsx)
Ladda även ner:
Identifiera och Prioritera (386 kB, xlsx)

Förslag på agenda

Utvärdera och prioritera åtgärder med Multikriterieanalys
 Del 1: Ta fram och bestäm bedömningskriterier Utförare
Presentera syftet med dagen och introducera olika kriterier och typer av åtgärder att tänka utifrån vid utvärdering och prioritering.  Koordinator
Redovisa bruttolistan med åtgärder från steget Identifiera. Låt berörd förvaltning kort presentera de åtgärdsförslag som identifierats. Arbetsgrupp
Presentera upplägget för multikriterieanalysen som ska genomföras under eftermiddagen. Introducera olika kriterier och typer av åtgärder att tänka utifrån vid utvärdering och prioritering. Koordinator
Gruppen kommer överens om lista med kriterier för värdering. Diskussion: Behöver ni komplettera multikriterieanalys-mallen med fler kriterier som ni anser är viktiga att få med? Ska alla kriterier ha samma viktning, eller bör kriterierna ha olika påverkan? Arbetsgrupp
Del 2: Utvärdera och prioritera bland åtgärderna Utförare
Åtgärderna ska utvärderas baserade på de kriterier och viktningar som överenskommits under del 1. Använd med fördel projektor så att samtliga kan se multikriterieanalystabellen.   
Gå tillsammans igenom och värdera de olika åtgärdsförslagen för respektive händelse och dess konsekvens. Arbetsgrupp
Gå igenom resultatet. Arbetsgrupp
Lägg in resultatet i Mall Analysera sårbarheter, Händelser-Konsekvenser-Åtgärder-Prioritering. Koordinator
Ange prioritet 1-3 på samtliga åtgärder. För åtgärder med prio 1, diskutera och utse ansvarig förvaltning. Arbetsgrupp
Resultatet delges ansvarig förvaltning. Koordinator
För åtgärder med prio 1 gör bedömning av kostnad och preliminär tidplan. Ansvarig förvaltning
Resultatet delges koordinator som uppdaterar Mall Analysera sårbarheter, Händelser-Konsekvenser-Åtgärder-Prioritering. Koordinator

Efterarbete

Efter workshopen sammanställer koordinatorn diskussionerna och fortsätter fylla i Mall Analysera sårbarheter, Händelser-Konsekvenser-Åtgärder-Prioritering. Dokumentationen skickas ut till arbetsgruppen för kompletteringar och andra synpunkter.