Workshop Åtgärder

Syftet med workshopen är att ta fram en uppsättning förslag på åtgärder för hantering av de konsekvenser och sårbarheter som identifierats i steg Analysera. 

Identifiera och beskriv åtgärder

Inför workshopen är det fördelaktigt om koordinatorn har en övergripande förståelse för olika åtgärder som kan vara av intresse för kommunens verksamheter (förvaltningar och bolag). Med en sådan förståelse kan koordinatorn föra dialog med så många som möjligt och agera moderator under workshopen.

Använd gärna den myndighetsövergripande webbsidan klimatanpassning.se för att få större förståelse för hur olika samhällsfunktioner kan påverkas av och anpassas till klimatförändringarna.

Förberedelser

Koordinatorn förbereder workshopen genom att sätta sig in i olika kategorier och typer av åtgärder. Underlag att läsa är exempelvis rapporten om Naturbaserade lösningar från Naturvårdsverket, åtgärdssidan för stabiliserande åtgärder från SGI och exempelsamlingen på klaimatanpassning.se. Fler intressanta underlag finns även på andra avsändare.

Naturbaserade lösningar (Naturvårdsverket)
Åtgärder(SGI.se)
Exempelsamling(klimatanpassning.se)

  1. Bjud in till workshop, ett förslag på upplägg finns nedan under genomförande.
  2. Utöver ordinarie arbetsgrupp kan fler representanter/experter från förvaltningar och bolag, samt politiker och eventuellt representanter från näringslivet bjudas in.

TÄNK PÅ

Det är värdefullt att involvera kommunens medborgare. Därför kan ett separat möte med dem genomföras för att få in deras synpunkter och förslag på åtgärder.

 

Genomförande

Förslag på agenda finns i tabellen Förslag på agenda Workshop Åtgärder (13 kB, xlsx) (13 kB, xlsx)

 

Efterarbete

Efter workshopen sammanställer koordinatorn diskussionerna och fortsätter fylla i mallen: Identifiera analysera prioritera (53 kB, xlsx). Dokumentationen skickas ut till arbetsgruppen för kompletteringar och andra synpunkter. Detta dokument fungerar som underlag till workshop i nästa steg Prioritera.