Workshop Åtgärder

Syftet med workshopen är att ta fram en uppsättning förslag på åtgärder för hantering av de konsekvenser och sårbarheter som identifierats i steg Analysera. 

Identifiera och beskriv åtgärder

Inför workshopen är det fördelaktigt om koordinatorn har en övergripande förståelse för olika åtgärder som kan vara av intresse för kommunens verksamheter (förvaltningar och bolag). Med en sådan förståelse kan koordinatorn föra dialog med så många som möjligt och agera moderator under workshopen.

Använd gärna klimatanpassning.se för att få större förståelse för hur olika samhällsfunktioner, ekosystem och människor kan påverkas av och anpassas till klimatförändringarna.

Förberedelser

Koordinatorn förbereder workshopen genom att sätta sig in i olika kategorier och typer av åtgärder. Exempel på underlag som kan vara bra att läsa är exempelvis rapporten om Naturbaserade lösningar från Naturvårdsverket, åtgärdssidan för stabiliserande åtgärder från SGI och exempelsamlingen på klimatanpassning.se.

Naturbaserade lösningar (Naturvårdsverket)
Åtgärder(SGI.se)
Exempelsamling(klimatanpassning.se)

  1. Bjud in till workshop, ett förslag på upplägg finns nedan under genomförande.
  2. Utöver ordinarie arbetsgrupp kan representanter från andra förvaltningar och bolag, politiker, näringsliv och civilsamhället bjudas in.

TÄNK PÅ

Det är värdefullt att involvera kommunens medborgare. Ett separat möte med dem kan genomföras för att få in deras synpunkter, erfarenheter och förslag på åtgärder. Bjud gärna in till mötet brett och på ett sätt som möjliggör att många olika perspektiv fångas upp.

 

Genomförande

Förslag på agenda finns i tabellen Förslag på agenda Workshop Åtgärder (13 kB, xlsx) (13 kB, xlsx)

 

Efterarbete

Efter workshopen sammanställer koordinatorn diskussionerna och fortsätter fylla i mallen: Identifiera analysera prioritera (53 kB, xlsx). Dokumentationen skickas ut till arbetsgruppen för kompletteringar och andra synpunkter. Detta dokument fungerar som underlag till workshop i nästa steg Prioritera.