Workshop Åtgärder

Syftet med workshopen är att ta fram en uppsättning med förslag på åtgärder för hantering av de konsekvenser och sårbarheter som identifierats i steg Analysera. 

Identifiera och beskriv åtgärder

Under workshopen är det fördelaktigt om koordinatorn har en övergripande förståelse för olika åtgärder över hela kommunens verksamhet (förvaltningar och bolag). Genom det kan koordinatorn föra dialog med så många som möjligt och agera moderator under workshopen.

Använd med fördel Systemtyper och klimatfaktorer från länsstyrelsen i Stockholm för att få en djupare förståelse för samhällsfunktioner inom olika system.

Systemtyper och klimatfaktorer - Lathund som stöd vid konsekvens- och sårbarhetsanalyser (länsstyrelsen i Stockholms län, pdf)

Förberedelser

Koordinatorn förbereder workshopen genom att sätta sig in i olika typer och kategorier av åtgärder.

  1. Bjud in till workshop, förslagsvis med upplägg enligt agendan under genomförande.
  2. Utöver ordinarie arbetsgrupp kan fler representanter/experter från förvaltningar och bolag, samt politiker och eventuellt representanter från näringsliv och medborgare bjudas in.

Genomförande

Använd tabellen nedan eller ladda ner:
Förslag på agenda Workshop Åtgärder (13 kB, xlsx)

Förslag på agenda

Del 1: Identifiera åtgärder (brainstorming)

Presenterar syftet med dagen och introducerar olika typer av åtgärder (analyserande, informativa, styrande och organisatoriska, tekniska och ekosystembaserade) samt exempel. 

Se inspirerande filmer om anpassning i det förberedande avsnittet. Filmerna handlar framförallt om tekniska och ekosystemtjänstbaserade åtgärder: Klimatanpassande åtgärder

Koordinatorn

Brainstorming med deltagarna kring åtgärder för händelser med högst bedömd risk.

Se praktiskt exempel: Riskanalys i praktiken - exempel från Oskarshamn

Smågrupper

Sammanställning av gruppernas åtgärdsförslag. Komplettera i storgruppen.

Koordinatorn

Del 2: Beskriv identifierade åtgärder  
Ta gärna hjälp av listan med diskussionsfrågor för varje samhällsfunktion/klimatfaktor vid beskrivning av åtgärdsförslagen: Identifiera åtgärder Smågrupper

Förberedelser inför nästa möte: Kan vi föra liknande diskussioner ute bland förvaltningarna och bolagen? 

Varje verksamhet uppmanas att fortsätta arbetet med att identifiera och beskriva åtgärder på ”hemmaplan”.

Koordinatorn
Tid för nästa möte. Koordinatorn

Reflektionsrunda: Vad har vi gjort idag?

Koordinatorn

Efterarbete

Efter workshopen sammanställer koordinatorn diskussionerna och fortsätter fylla i Mall Analysera sårbarheter, Händelser-Konsekvenser-Åtgärder-Prioritering. Dokumentationen skickas ut till arbetsgruppen för kompletteringar och andra synpunkter. Detta dokument fungerar som underlag till Workshop i nästa steg Prioritera.

Identifiera och Prioritera (386 kB, xlsx)