Prioritera åtgärder

Detta avsnitt skapar förståelse för vad som utgör grunderna för en bra åtgärd och vilka kriterier som kan användas för prioritering. Målet är att hitta det bästa tänkbara alternativen.

Kommunen kommer sannolikt inte kunna genomföra alla de förslag på åtgärder som hittats i steget Identifiera. För att prioritera och motivera val av de åtgärder som faktiskt ska genomföras krävs att arbetet sker metodiskt – varför är det ena åtgärdsförslaget bättre än det andra? Att undvika beslut om åtgärder som leder till missanpassning är en viktig del i arbetet. Missanpassning innebär att åtgärden inte uppfyller målet eller leder till oönskade bieffekter. 

Kriterier för prioritering

Inför arbetet med att prioritera åtgärder är det värdefullt med insikter om vad som karakteriserar bra och effektiva åtgärder. I listan nedan beskrivs olika kriterier som de prioriterade åtgärdsförslagen bör sträva efter att uppfylla. Att värdera respektive åtgärd baserat på nedanstående kriterier ger en prioriteringslista som står på goda grunder.

Kriterier Beskrivning
INGEN ÅNGER Åtgärder vars fördelar överstiger sina kostnader oavsett hur stora eller små konsekvenserna blir av klimatförändringarna. Detta är åtgärder som genomförs med relativt snabba beslut, enkla medel och låga kostnader (så kallat "lågt hängande frukter").
LÅG ÅNGER Kostnaden för åtgärderna är låga men fördelarna relativt stora, även om dessa framförallt väntas realiseras vid framtida förväntade klimatförändringar. 
VINN-VINN Åtgärder som minskar klimatrelaterade konsekvenser eller tar hand om potentiella möjligheter, men som även kan ha andra sociala, miljömässiga eller ekonomiska fördelar. Denna typ av åtgärder genomförs ofta av andra anledningar än hantering av klimatrelaterade konsekvenser, men ger samtidigt önskvärda fördelar gällande klimatanpassning.
FLEXIBLA Åtgärder som inte leder till inlåsningseffekter eller motverkar andra åtgärder. Om nödvändigt kan åtgärderna anpassas, revideras eller göras ogjorda till låga kostnader.
HÅLLBARA Åtgärder som erbjuder flera fördelar och ger synergier även i andra mål, såsom utsläppsminskningar, riskreduceringar eller hållbarhetsmål. Detta inkluderar åtgärder som inte leder till oacceptabla konsekvenser för ekonomiska, ekologiska eller sociala värden. Åtgärderna ska inte heller bidra till ökad klimatpåverkan.

Dessa alternativ är både praktiska och kostnadseffektiva och ger ökad anpassning samtidigt som de kan minimera risker över olika tidsperspektiv – även med de osäkerheter som finns i scenarierna för framtida klimatförändringar.

Utöver ovanstående kriterier kan även stöd för prioritering hittas i de tio vägledande principerna för klimatanpassningsarbetet i den Nationella strategin för klimatanpassning. 

Nationell strategi och handlingsplan för klimatanpassning (s. 65-67)

Varje kommun kan utöver ovanstående kriterier ha egna grunder för värdering. Som förberedelser inför arbetet med prioritering bör tänkbara förslag sammanställas.