Exempel: Åtgärdskategorier

Olika alternativ av åtgärder som kommuner tagit upp i sina klimatstrategier eller handlingsplaner. Nedan finns exempel på åtgärder inom olika kategorier.

Exempel: Åtgärdskategorier
Typ av åtgärd Åtgärd Kommun
Analyserande Inventera status på vägar, dimensioner på trummor och diken, samt höjd över vatten på broar Växjö
Analyserande En tydlig kartering av kustområdena med hänsyn tagen till översvämnings- och erosionsrisk behöver genomföras för att få mer kunskap om konsekvenserna av havsnivå- höjningen Botkyrka
Analyserande Se över möjligheten till energieffektiva lösningar för avkylning vid nybyggnation av lokaler för gamla och sjuka Botkyrka
Analyserande Utredning av beredskap inför ökad risk och frekvens av stormfällning av skog Västerås
Analyserande Inventera status på vägar, dimensioner på trummor och diken, samt höjd över vatten på broar Växjö
Analyserande Identifiera och säkra möjliga reservvattentäkter Växjö
Analyserande Identifiera föroreningsrisker i anslutning till dricksvattentäkter (dagvatten, spillvatten, ytvatten) Växjö
Analyserande Identifiera fastigheter som får problem vid höga temperaturer Mariestad
Styrande och organisatoriska Ingen ny bebyggelse ska ske i riskområden på gränsen för nödvändig släntstabilitet Botkyrka
Styrande eller organisatoriska Nybyggnation av viktiga samhällsfunktioner ska ligga minst 3.0 m över Mälarens medelvattennivå Botkyrka
Styrande eller organisatoriska Årlig översyn av risk- och sårbarhetsanalys utifrån sårbarheten för ett förändrat framtida klimat Västerås
Styrande eller organisatoriska Ta fram investeringsplan(er) för dagvattenåtgärder Växjö
Styrande eller organisatoriska Områden som är viktiga ur ett urbant värmeö- och dagvattenperspektiv ska synliggöras i grönstrukturprogrammet och i ordinarie planarbete Växjö
Styrande eller organisatoriska Ta fram åtgärdsplan för att kunna behålla normal inomhustemperatur (främst för utsatta grupper som barn, äldre och svårt sjuka personer) vid höga utetemperaturer Växjö
Styrande eller organisatoriska För nybyggnation i kommunen gäller tre meter som lägsta höjd från havets medelvattenstånd till golv Lomma
Styrande eller organisatoriska För att få helhetssyn på vattenfrågor i Höje å och heltäckande planeringsunderlag bör avrinningsområdet omfattas av en tvärkommunal vattenplan som hanterar alla vattenfrågor Lomma
Styrande eller organisatoriska Begränsa mängd asfalterade hårdgjorda ytor genom styrning i detaljplan (ex. bostadsparkeringar). Detta för att ge upphov till fler mångfunktionella ytor som även kan infiltrera och fördröja dagvatten Mariestad
Informativa Utbildning om klimat och klimatanpassning för berörd personal inom Västerås stad Västerås
Informativa Se över kommunens webbplats inför krislägen Trelleborg
Informativa Upprätta en kommunikationsplan för hur kommunen på bästa sätt ska kunna föra dialog med kommuninvånarna om klimatanpassningsfrågorna Trelleborg
Tekniska och ekosystembaserade Ombyggnad/nybyggnad av VA-ledningar med hänsyn till risken för skador i erosionskänslig mark Trelleborg
Tekniska och ekosystembaserade Placering av kabelskåp och elnätstationer måste säkerställas så att dessa inte blir översvämmade Trelleborg
Tekniska och ekosystembaserade Åtgärder mot erosion utmed kusten: förstärkning av sanddyner och stränder med sand Trelleborg
Tekniska och ekosystembaserade Anlägg dagvattenmagasin och större, bredare diken utmed gator, vägar, grönområden och mellan gatan och cykel- och gångvägar Trelleborg
Tekniska och ekosystembaserade Anpassa skötsel och val av trädslag i stadsmiljö ur ett hälso- och naturmiljöperspektiv Växjö
Tekniska och ekosystembaserade Bevarande och plantering av träd för beskuggning och avkylning, främst i tätorterna Växjö
Tekniska och ekosystembaserade Ta fram förslag på hur våtmarker kan utformas estetiskt tilltalande på ett sätt som gynnar den biologiska mångfalden och fungera som: Näringsfällor, buffertytor för vattenmagasinering och rekreationsområden Växjö
Tekniska och ekosystembaserade Fler dricksvattenfontäner, vattenfontänder och bad i offentliga miljöer för att gynna folkhälsa vid värmeböljor Mariestad
Tekniska och ekosystembaserade Upprätta våtmarker, bl.a. i parkmiljöer. Våtmarkerna fungerar som vattenlagrande magasin vid skyfall och gynnar biologisk mångfald. Ger även renare dagvatten och minskar belastning på reningsverk Mariestad