Bevattningsdamm Nyplings gård

En bevattningsdamm gör det möjligt att utveckla verksamheten på den gotländska gården.

Gården ligger 17 kilometer utanför Visby i Lokrume. På gården bedrivs växtodling på 170 hektar mark. Man har nu investerat i en bevattningsdamm för att kunna utveckla verksamheten också med grönsaksodling och mer kretsloppsinriktad odling. Gårdsbutik finns med bland annat närproducerade grönsaker, sparris och rotfrukter efter säsong.

Med möjligheten att bevattna grödorna uppnås maximal effekt av övriga åtgärder som exempelvis gödsling.

För att anlägga bevattningsdammen togs först skogen bort och marken användes som åker under ett år. Dammen anlades 2013-2014 med varierande djup, i enlighet med de naturliga förutsättningarna. Halva dammen är cirka 7 meter djup och den andra halvan endast 1 meter djup. Lera har lagts i botten och tätning har gjorts mot berget på vissa ställen.

Bevattningsdam med torra stränder
Bevattningsdamm vid Nyplings. Fotot taget i september 2016 då de grundare delarna av dammen är torrlagda. Till vänster syns en skyddsvall mot väg.

Lagringsvolymen uppskattas till 70 000 kubikmeter.  Dammen täcker cirka fyra hektar inkluderat dammvallen. Själva vattenspegeln är vid fyllnad cirka tre hektar.  Det bevattnade området är 90 hektar. För att minska energiåtgången då dammen fylls är den nedgrävd och kan självfyllas till 80 procent.

Av schaktmassorna på 90 000 kubikmeter kunde 15 000 kubikmeter säljas som sand.

Ekonomi

Dammen kostade knappt 1,3 miljoner kronor och pumpen med 1,5 km ledningar och maskiner cirka 700 000 kronor. Från Länsstyrelsen söktes och erhölls medel via Landsbygdsprogrammet. Man fick 800 000 kronor i stöd för dammen och 150 000 kronor för de övriga kostnaderna.

Tillstånd

Länsstyrelsen hade inget att anföra mot dammen och gav gott stöd i processen. För att få anlägga dammen krävde Trafikverket sex meters avstånd från vägkant till dammvall och att den skulle ligga minst 1,25 meter över vägbanan av säkerhetsskäl för trafiken.

Anpassning säkrar skörden

Lantbrukarna på Nyplings gård är mycket nöjda med bevattningsdammen. Dammen är en förutsättning för att de kan klara en ökad grönsaksodling. Åtgärden har fungerat mycket bra och den regniga hösten 2017 gjorde till och med att dammen kunde fyllas till 100 procent med självfyllning. Under torra somrar är det en fördel att ha dammen, detta eftersom dammen är så djup som 7 meter så avdunstningen är stor så länge vattenspegeln är av full storlek. Den mycket varma sommaren 2018 var det mycket jobb men bevattningen gav mellan 25-35 procent högre skörd än obevattnat. 

En önskan hade varit att dammen gjordes större och djupare för att kunna få mer vatten, men det tillät inte ersättningsreglerna då dammen anlades. 

Framtid

Nyplings gård har ökat kapaciteten på bevattningen genom att ha införskaffat ytterligare en maskin. I framtiden är planerna att utöka till fler dammar eller att bygga ut den befintliga dammen. Det finns också funderingar på att bygga dämluckor i kanaler för att hålla kvar mer vatten samt solceller för att producera el. 

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.