Bevattningsdamm Stora Tollby gård

Den gotländska gården har tre dammar som totalt omfattar sex hektar. Eftersom odlingsarealen utökats projekterar man nu för ytterligare en damm.

Gården ligger i Fole, 15 kilometer öster om Visby. På gården produceras vegetariska livsmedel för främst restauranger och storkök. Huvudsakligen potatis, lök, jordärtskockor och morötter. Det mesta förpackas på gården och man packar även åt andra producenter. På gården finns en självbetjäningsbutik med många olika närproducerade grönsaker och rotfrukter.
Karta Stora Tollby (Google maps)

jordärtskockor i kartong
För att odla jämna jordärtskockor krävs tillgång till vatten.

Det finns bevattningsmöjligheter på en stor del av odlingsmarken och vatten tas från egna dammar. Dräneringsvatten från jordbruksmarken samlas i dammar under flödestid i november till december. De naturliga vattendragen lämnas därför ifred under lågflödestiden på sommaren.

Tre dammar

Gården har tre dammar varav den största rymmer drygt 80 000 m3. De två mindre rymmer tillsammans ca 20 000 m3 och hanterar i första hand tvättvatten från gårdens potatispackeri.  Varje dag använda 5-10 m3 grundvatten för sköljningen. Dammarna täcker totalt sex hektar (60 000 m2) inkluderat slänter, krön, öar och vägar.

Damm med lite vatten
I september 2016 var de grundare delarna av dammen torrlagda.

Redan 1976 byggdes de små dammarna vid packeriet. Jorddjupet är 8 meter med lera i botten och drygt en meter sand överst. Lera från dammens botten användes för att skapa en tätande kärna i vallarna. En plastfolie finns på insidan av dammen täckt med sand.

Bevattnar hela arealen

1979 beslutade man att utöka lagringskapaciteten så att hela gårdens areal kunde bevattnas fullt ut. Den stora dammen byggdes cirkelrund på skogsmark och vågbrytande öar anlades. För att minska risken för erosion i kanterna gjordes stränderna flacka. Största djupet är 4 meter och botten är sluttande. Det var billigare att bygga så och ger också högre naturvärden. Läckaget från denna damm anses litet.

De odlingar som inte bevattnas ligger på mulljord eller bleke, som har bättre förmåga att lagra vatten från vintern. Bevattning sker konventionellt med spridare.

Fält med växande purjolök.
Del av den odlade marken vid St Tollby gård. Här odlas purjolök.

Eftersom odlingsarealen har utökats projekterar gården nu för ytterligare en damm som kan lagra 100 000 m3.

Dammarna har, som en bonus, blivit attraktiva våtmarksområden för många fågelarter som häckar eller rastar.

Ekonomi

Fördelen med egen damm är att kunna anlägga den i odlingslandskapet där vattnet används. Då minskar kostnaderna för transport av vatten. För att bygga mest kostnadseffektivt bör man eftersträva att kunna lagra så mycket vatten som möjligt till minsta volym schaktmassor.

Dammarna byggdes för ca 40 år sedan men omräknat i dagens priser är kostnaden gissningsvis 10 kronor per kubikmeter lagrat vatten. Det tillkommer kostnader för bevattningsutrustningen (pumpar, rör, maskiner).

Det fanns inga pengar att söka för åtgärden utan projektet bekostades med lån från banken med 10% årsränta. Kostnaderna för underhåll har varit mycket små.

Tillstånd

Man erhöll snabbt tillstånd av antikvariska myndigheter. Kommunen och Länsstyrelsen hade inga synpunkter på projektet. Vattendom för uttag av vatten i kanal söktes hos Vattendomstolen till förrättningskostnad.