Rapporter från IPCC

Här finns länkar till IPCC:s utgivna och kommande rapporter inom Fifth Assessment Report (AR5 2013-2014) och Sixth Assessment Report (AR6 2018-2021).

AR6 Specialrapport om 1,5 graders uppvärmning

Under två års tid har hundratals experter från hela världen arbetat fram IPCC:s specialrapport som handlar om effekter av global uppvärmning på 1,5 grader över förindustriell nivå.

AR5 Delrapport 3 - Att begränsa klimatförändringarna

Den 13 april 2014 presenterades delrapport 3. Rapporten handlar om lösningar för att bromsa och på sikt stabilisera klimatet. IPCC pekar på att trenden av ökande utsläpp av växthusgaser måste brytas inom kort för att klara målet om en maximal ökning av jordens medeltemperatur på två grader.

AR5 Delrapport 2 - Effekter, anpassning och sårbarhet

Den 31 mars 2014 presenterades delrapport 2, som behandlar konsekvenserna av klimatets förändring och vad som krävs för att anpassa samhällen till klimateffekter som stigande havsytenivå och minskad mattillgång i vissa regioner.

AR5 Syntesrapport

Den 2 november 2014 presenterades Syntesrapporten. Rapporten är en sammanställning av de tre delrapporterna.

AR5 Delrapport 1 - Den naturvetenskapliga grunden

Den 26 september 2013 presenterades den första delrapporten från IPCC AR5.

Den behandlar den naturvetenskapliga grunden och beskriver hur den globala uppvärmningen fortsätter. Rapporten visar också att klimatförändringen till största delen kan knytas till människans aktiviteter.

Gå till resultatsida 12 är nuvarande resultatsidan