Översikt IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning

Effekter av global uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella nivåer och relaterade utsläppsbanor för växthusgaser, i syfte att stärka den globala responsen på hotet från klimatförändringen, hållbar utveckling och ansträngningar för att utrota fattigdom.

Innehåll

 • Inledning (2 sidor)
 • Sammanfattning för beslutsfattare (upp till 10 sidor, inklusive huvudbudskap, tabeller och figurer).
 • Kapitel 1: Inramning och sammanhang (15 sidor).
 • Kapitel 2: Utsläppsvägar som är kompatibla med 1,5 °C, satt i hållbar utvecklings kontext (40 sidor).
 • Kapitel 3: Effekter av 1,5 °C global uppvärmning på naturliga och mänskliga system (60 sidor).
 • Kapitel 4: Förstärkning och implementering av den globala responsen på klimathotet (50 sidor).
 • Kapitel 5: Hållbar utveckling, utrotande av fattigdom och reducering av ojämlikheter (20 sidor).
 • Temarutor – Integrerade fallstudier/regionala och ämnesöverskridande teman (högst 20 sidor).
 • Frågor och svar (FAQ) (10 sidor).
 • Totalt sidantal: Högst 225

Inledning

IPCC kontext

 • Bygger på AR5
 • Utvärderar litteratur sedan AR5

- Rapporterna som ingår i innevarande utvärderingscykel (AR6).
Inbjudan från UNFCCC.

- Specifikt för denna rapport inom AR6 (integration, system- och lösningsbaserat angreppssätt, närtid).

- Presentation av grunden för Specialrapporten när det gäller att stärka den globala responsen på hotet från klimatförändring, hållbar utveckling och utrotande av fattigdom.

Kapitel 1, Inramning och sammanhang

 • Förståelse av 1,5 °C; referensnivåer, sannolikhet, obeständighet (”transience”), överskridande, stabilisering.
 • 1,5 °C i sammanhanget att stärka den globala responsen på klimathotet, hållbar utveckling och utrotande av fattigdom, med beaktande av etik och jämlikhet.
 • Nyckelkoncept som är centrala för att förstå rapporten.
 • Bygga på AR5: ny information, integrerade ansatser, åtgärdsalternativ.
 • Utvärdering och metoder för att överbrygga mellan skalor i tid och rum.
 • Behandling av osäkerhet.
 • Rapportens röda tråd (”storyline”).

Kapitel 2, Utsläppsbanor förenliga med 1,5 °C i hållbar utvecklings kontext

 • Metoder för utvärdering och antaganden i litteraturen.
 • Begränsningar för och osäkerheter gällande globala utsläpp av växthusgaser förenligt med en uppvärmning på 1,5 °C jämfört med 2 °C, med hänsyn tagen till både kortlivade och andra klimatpåverkande ämnen, med beaktande av osäkerhet i klimatkänsligheten.
 • Egenskaper hos utsläppsminskningsbanor och utvecklingsvägar förenliga med 1,5 °C jämfört med 2 °C och där litteraturen motiverar det, jämförelse med högre nivåer av uppvärmning. Detta kan handla om konsekvenser på kort och lång sikt, samt sektoriella, regionala, på efterfråge-/utbudssidan, tekniska och socioekonomiska konsekvenser.
 • Tekniska, miljömässiga, institutionella och socioekonomiska möjligheter och utmaningar relaterade till utvecklingsvägar för 1,5 °C.

Kapitel 3, Påverkan av 1,5°C global uppvärmning på naturliga och mänskliga system

 • Metoder för utvärdering.
 • Observerade och tillskrivna globala och regionala klimatförändringar och effekter och erfarenheter av anpassning.
 • Särskilt viktiga globala och regionala klimatförändringar, sårbarheter, effekter och risker vid 1,5 °C, med hänsyn tagen till anpassningspotential och gränser för anpassningsförmåga.
 • Särskilt viktiga sektoriella sårbarheter, effekter och risker vid 1,5 °C med hänsyn tagen till anpassningspotential, gränser för anpassningsförmåga och socioekonomiska aspekter.
 • Undvikna effekter och minskade risker vid 1,5 °C jämfört med 2 °C och, när det är motiverat av litteraturen, jämförelse med högre nivåer av uppvärmning.
 • Tidsram, långsamt vs snabbt igångsatta effekter, oåterkallelighet och tippningspunkter.
 • Inverkan på effekter, anpassning och sårbarhet av olika utsläppsbanor för att nå 1,5 °C, inklusive potentiellt överskridande.

Kapitel 4: Att stärka och implementera globala åtgärder för att möta hotet från klimatförändringen

 • Utvärdera nuvarande och kommande anpassnings- och utsläppsminskningsalternativ inklusive metodologier för negativa utsläpp och tillhörande möjligheter och utmaningar.
 • Synergier, avvägningar och integration av alternativ för anpassning och utsläppsminskningar.
 • Utvecklingstakt och spridningstakt av anpassnings- och utsläppsminskningsalternativ jämfört med utvecklingsvägar motsvarande hållbar utveckling och 1,5 °C.
 • Begränsningar i potential och förmåga för utveckling och spridning av åtgärder för anpassning och utsläppsminskning för att snabba på övergångar inom och mellan olika skalor och system (exempelvis livsmedelsproduktion, städer).
 • Alternativ för att implementera långtgående och snabb förändring; följder, utmaningar (till exempel inlåsningseffekter och överspillseffekter), möjliggörande miljöer och på tvären mellan olika skalor.
 • Fallstudier för implementering av anpassnings- och utsläppsminskningsalternativ på olika skalor och under olika omständigheter, samt lärdomar.

Kapitel 5, Hållbar utveckling, utrotande av fattigdom och reducering av ojämlikheter

 • Kopplingar mellan att uppnå SDG och 1,5 °C.
 • Fördelningseffekter som uppkommer av åtgärdsalternativ.
 • Möjligheter, utmaningar, risker och avvägningar.
 • Positiva och negativa effekter av anpassnings- och utsläppsminskningsåtgärder, inklusive följderna av sådana åtgärder (”response measures”) och strategier, ekonomisk diversifiering, levebröd, livsmedelssäkerhet, städer, ekosystem, teknologier.
 • Kunskap och erfarenhet från lokal till global nivå, inklusive fallstudier och integrerad planering relevant till ovanstående punkter.
 • Klimatresilienta utvecklingsvägar.