Om meteorologisk forskning på SMHI

Forskningsenheten för meteorologi bedriver forskning- och utvecklingsarbete inom väderprognos, klimatanalys, atmosfäriska processer och luftmiljö. Vi arbetar med observationsdata, meteorologiska analyser och utveckling av modeller för regionala väderprognoser i Norden samt med fjärranalys, klimatanalys och luftkvalitet på urban till global skala.

Vår forskning och utveckling ökar den kunskap som beräkningssystemen bygger på och förfinar beskrivningarna av de fysikaliska processerna i atmosfären och nära landytan som påverkar vårt väder och luftmiljön omkring oss. Våra forskare har ett brett kunskapsspektrum, från meteorologi och teoretisk fysik till matematik och datavetenskap och har en gedigen kompetens inom numerisk modellering. Vi har specialister på olika observationstekniker, bland annat för radar- och satellitdata. Vår samlade kunskap bidrar till att öka användningen av fjärranalysdata både inom modellutveckling och inom olika typer av meteorologiska och klimatologiska analyser.

Forskningsområden fokuserar och fördjupar

Ett sätt att fokusera vår forskning är de sex forskningsområdena som kraftsamlar kring frågor som ger stor nytta för både SMHIs verksamhet och samhället i stort:

Omfattande metodik- och modellutveckling

En kärna i vår verksamhet är utveckling av numeriska beräkningssystem. Vi arbetar med forskning och utveckling för att ständigt förbättra dessa system genom högre upplösning, mer utvecklade processbeskrivningar och nya datakällor. 

Metodik och modeller inom meteorologisk forskning

Forskningsprojekt och internationell samverkan

Vår forskning bedrivs ofta i nationella och internationella projekt och i långsiktig internationell samverkan, till exempel inom luftmiljö- och fjärranalysområdena och inom de konsortier som byggts upp för utveckling av väderprognosmodeller.

Projekt inom meteorologisk forskning

Vi deltar också i bilaterala projekt, samarbetsprojekt mellan Sverige och utvalda länder.

SMHIs bilaterala samarbeten