Leverans av data

All mätdata och metadata ska levereras till datavärden i särskild excel-mall via en valideringstjänst. Där görs en första kontroll av att rätt mall har använts och att alla uppgifter som är obligatoriska finns med i rapporteringsfilen. 

Leverans av mätdata och metadata ska göras senast den 31 mars via Naturvårdsverkets valideringstjänst. Leverans via valideringstjänsten ska ske i särskild excel-mall. Inför årets rapportering har rapporteringsfiler (i excel-mallen) skapats för alla de mätstationer som rapporterades förra året. Filerna finns tillgängliga för nedladdning via Naturvårdsverkets nätverk för Kontroll av MKN-luft på Projectplace/Projektplatsen. För att få tillgång till nätverket kan man kontakta Naturvårdsverket via e-post till rapporteringluftkvalitet@naturvardsverket.se.

Naturvårdsverket skickar varje år inför rapporteringen ut information till kommunerna om hur rapporteringen ska gå till. Denna information har gått ut inför rapporteringen av mätdata den 31 mars 2022: Rapportering av mätdata för 2021.

Som stöd för rapportering finns en handledning som ger detaljerad vägledning och exempel kring hur mätdata och metadata ska rapporteras i excel-mallen.

Modellberäkning och objektiv skattning

Resultat från modellberäkning och objektiv skattning/inledande kartläggning för föregående år ska rapporteras årligen senast den 15 juni. Rapporteringen ska ske i PDF-format via datavärdens webbgränssnitt.

Naturvårdsverket har skickat ut följande information inför rapporteringen 2022: Rapportering av modellering och objektiv skattning för 2021. Instruktioner inför 2022 års rapportering kommer att skickas ut i maj. För mer information och instruktioner för inloggning i gränssnittet, vänligen kontakta datavardluft@smhi.se och rapporteringluftkvalitet@naturvardsverket.se.

Stöd vid rapportering

Vid frågor om rapportering av mätdata och metadata eller resultat från modellberäkningar och objektiv skattning/inledande kartläggning vänligen kontakta Naturvårdsverket via e-post till rapporteringluftkvalitet@naturvardsverket.se.

När det gäller rapportering av mätdata och metadata kan Naturvårdsverket tillhandahålla exempelfiler samt filer som innehåller metadata för mätstationer som tidigare har rapporterats till datavärden, vilka kan underlätta rapportering avsevärt.

Mätdata ska levereras i kvalitetsgranskat grundformat (inkl. eventuella korrigeringsfaktorer) med högsta möjliga tidsupplösning.

Vägledning om kvalitetskontroll och hantering av mätdata samt frågor om osäkerhet och spårbarhet ges av Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar. Övergripande vägledning kring dessa frågor finns också i Naturvårdsverkets handbok 2019:1 Luftguiden (se avsnitt 6.3.8 och 6.3.9).