Vad ska rapporteras?

Kommunerna är skyldiga att rapportera om sin kontroll av luftkvalitet för kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), kolmonoxid (CO), bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren (B[a]P), arsenik (As), kadmium (Cd), nickel (Ni) och bly (Pb). Detta regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2019:9).

Utöver dessa föroreningar önskas även rapportering avseende andra ämnen, såsom kväveoxider (NOx och NO), ozon (O3), VOC (totalt samt separerade komponenter), partiklar (PM1) TSP (Total Suspended Particulates), sot och PAH (totalt samt separerade komponenter).

Mätdata ska levereras i kvalitetsgranskat grundformat (inkl. eventuella korrigeringsfaktorer) med högsta möjliga tidsupplösning.

Enligt föreskrifterna ska även eventuella data från modellberäkningar samt redogörelser för objektiv skattning rapporteras. Redovisning av resultat av objektiv skattning utgör miniminivå för rapporteringen.

Förutom resultat från mätning, modellberäkning och/eller objektiv skattning ska metadata enligt bilaga 6 i föreskrifterna redovisas i rapporteringsformuläret.

Rapportering av data

För leverans av mätdata, modelldata och metadata, se Hur görs leveransen?. Samtliga data som levereras kommer att läggas in i den nationella databasen som handhas av datavärdskapet för luftkvalitet.

Om rapporterade data i ett senare skede skulle behöva justeras ska återrapporteringen ske snarast möjligt samt i fullständigt format.

Ytterligare dokument

I de fall kontrollen genomförts i form av mätning och/eller modellering ska nedanstående dokument finnas tillgängliga på en webbsida samt refereras till vid rapporteringen. Dokumenten ska avse samma kalenderår som de rapporterade mätningarna/modellberäkningarna.

  • En kontrollstrategi enligt 3-4 §§ NFS 2019:9.
  • Ett kvalitetssäkringsprogram enligt 6 § NFS 2019:9.
  • Ett program för samordnad kontroll enligt 8-9 §§ NFS 2019:9 i de fall kontrollen har bedrivits i samverkan med andra kommuner. 

I Naturvårdsverkets handbok 2019:1 Luftguiden finns mer information om programmen.