Regeringsuppdrag

SMHI ska enligt regleringsbrevet avrapportera verksamhet och uppdrag. Utöver regleringsbrevet kan regeringen besluta om att ge SMHI särskilda uppdrag. Här hittar du aktuella avrapporteringar och uppdrag.

Praktik - nyanlända

2018

Regeringen uppdrar åt myndigheter, bland annat SMHI, att under tiden den 1 januari 2019 - den 31 december 2020 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Praktik - personer med funktionsnedsättning

2018

Regeringen uppdrar åt myndigheter, bland annat SMHI, att under tiden den 1 januari 2019 - den 31 december 2020 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga från Arbetsförmedlingen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Moderna beredskapsjobb

2018

Svenska myndigheter ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Anpassning av verksamheten till ett förändrat klimat

2018

SMHI ska inom ramen för sitt ordinarie uppdrag förbereda verksamheten för de effekter som kommer av ändrade klimatförhållanden samt initiera, stödja och utvärdera arbetet med anpassning till ett förändrat klimat inom sitt verksamhetsområde.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Arktiska rådet

2018

SMHI ska aktivt medverka i genomförandet av det finska ordförandeskapet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Upphandlingar

2018

SMHI ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor.

Publicerad: Senast uppdaterad:

FN:s havskonferens 2017

2018

SMHI ska redovisa hur myndigheten har arbetat efter FN:s havskonferens i juni 2017.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Förstärkta förvaltningsanslag

2018

SMHI ska redovisa hur förstärkningen av myndighetens förvaltningsanslag i budgetpropositionen för 2018 har använts. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatanpassning

2018

SMHI ska redovisa hur myndigheten har använt tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, vilka insatser som har genomförts och en bedömning av vilka effekter insatserna har fått.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdrag om medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen 2018 - 2020

20182017

Regeringen har uppdragit åt SMHI att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med kommissionens handlingsplan KOM(2009)248 i sin uppdaterade form den 10 september 2015 genom SWD(2015)177.

Publicerad: Senast uppdaterad:
1 är nuvarande resultatsidan
Alla år