Anpassning av verksamheten till ett förändrat klimat

SMHI ska inom ramen för sitt ordinarie uppdrag förbereda verksamheten för de effekter som kommer av ändrade klimatförhållanden samt initiera, stödja och utvärdera arbetet med anpassning till ett förändrat klimat inom sitt verksamhetsområde.

I detta arbete ska myndigheten:

  • analysera klimatförändringens påverkan på myndighetens verksamhet i en klimat- och sårbarhetsanalys,
  • ta fram mål för verksamhetens anpassning till ett förändrat klimat, samt
  • ta fram en handlingsplan för arbetet med att nå målen där resurser, tillvägagångssätt, ansvarsfördelning, samverkansbehov med andra aktörer och de tidsramar som gäller för arbetet framgår.

Myndigheten ska redovisa sin handlingsplan för klimatanpassning till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 januari 2019.