Uppdrag till SMHI att ge medel till andra myndigheter för klimatanpassning

Enligt SMHIs regleringsbrev finns ett ramanslag för Klimatanpassning (Ramanslag 1:10). Den del av ramanslaget som får disponeras av SMHI kan bland annat användas för att ge medel till andra myndigheter.

SMHI får betala ut 14 000 000 kronor till andra myndigheter för att inom sina respektive ansvarsområden utveckla handlingsplaner samt verktyg för anpassning till ett förändrat klimat. SMHI får även betala ut medel till kommuner för deras deltagande i att utveckla sådana handlingsplaner och verktyg. Medlen betalas ut mot rekvisition.

Utlysningarna var ”Utveckling av handlingsplaner och verktyg för anpassning till ett förändrat klimat”, vilken vände sig mot myndigheter, samt ”Utveckling av ett webbaserat verktyg för integrering av klimatanpassningsarbete i kommunala planerings- och verksamhetsprocesser”, som riktades mot kommuner.

Redovisning görs i SMHIs årsredovisning 2017.