SMHI inför varning för översvämning av sjöar och vattendrag

Varning för översvämning är en nyhet i det förnyade varningssystemet. De utfärdas när ett vattendrag eller en sjö riskerar att stiga över sina normala nivåer och översvämma närliggande områden. Liksom övriga varningar baseras de på vilka konsekvenser som kan uppstå. I det här fallet handlar det om den förväntade påverkan på byggnader, vägar, järnvägar eller samhällsfunktioner intill vattendrag och sjöar.

Översvämningar kan få stora och kostsamma konsekvenser för samhället. Genom att varna för översvämningar får både samhällsaktörer och privatpersoner bättre förutsättningar för att förbereda sig och därigenom förebygga skador som kan orsakas av höga vattennivåer i sjöar och vattendrag.

Delvarningar och huvudvarning

– Översvämningar är en väderhändelse där vi nu kan räkna ut vilka objekt, till exempel hus, byggnader och vägar, som troligen kommer att påverkas. Därför utfärdas översvämningsvarningar för mindre avgränsade områden, så kallade delvarningar, säger Lena Eriksson Bram, produktansvarig hydrologi, SMHI.

Varje delvarning gäller för en sträcka om cirka fem kilometer av ett vattendrag eller en sjö och beskriver den förväntade påverkan längs med varje delsträcka. Om det är flera delvarningar utfärdade för ett och samma vattendrag, slås de ihop till en huvudvarning.

Översvämningsvarningar utfärdas i två varningsnivåer utifrån förväntade konsekvenser. Orange varning betyder allvarliga konsekvenser och röd varning innebär mycket allvarliga konsekvenser.

Tydliga varningar som är enkla att förstå

Varningarna för översvämningar kommer att läggas ut både i SMHIs väderapp, men också på smhi.se. Målsättningen är att tjänsterna ska vara så användarvänliga att alla kan ta del av dem. På så sätt bidrar varningarna till att rusta samhället på bästa sätt vid extrema väderhändelser.

– Det kommer att framgå tydligt när och var en översvämning bedöms inträffa och vilken förväntad påverkan den har.  I appen kommer huvudvarningen att synas, och därifrån är det länkat till smhi.se där användaren kan läsa mer om delvarningarna. På SMHIs webbplats blir det också enkelt att navigera mellan huvudvarning och delvarningar och att filtrera fram varningar som endast gäller höga flöden och översvämningar, säger Lena Eriksson Bram.

Nytt nationellt underlag för att beräkna översvämningars påverkan

För att beräkna den förväntade påverkan som det översvämmade vattendraget kan ha på intilliggande infrastruktur och byggnader, använder SMHI egna nyutvecklade nationella översvämningskartor. De täcker de flesta sjöar och vattendrag och tar hänsyn till de aktuella flödena i den dagliga prognosen. Översvämningsvarningarna är inte kopplade till en viss vattennivå utan till hur mycket byggnader och infrastruktur intill befaras påverkas.

Varningarna kommer inte att omfatta de minsta vattendragen som diken och bäckar och inte heller översvämningar orsakade av kraftig nederbörd som faller på hårdgjorda ytor som i till exempel städer – eller översvämningar utmed kusten orsakade av högt vattenstånd i havet.

Varning för översvämning införs i samband med att att SMHI övergår till konsekvensbaserade vädervarningar, vilket planeras ske i slutet av oktober.

I och med införandet av översvämningsvarningar kommer varning för höga vattenstånd i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Siljan och Storsjön att avvecklas.