Mycket vatten i sviterna av regnet

I takt med att vattnet sjunker undan från områdena där det fallit mycket regn, stiger flödena i vattendrag och sjöar nedströms områdena. SMHI varnar för översvämning och höga flöden på orange och röd nivå i flera län. Bland annat är Siljan mycket hög och stiger fortfarande och väntas kulminera mot slutet av veckan. (Uppdaterad 2023-08-16)

Översvämmad park
Gavleån i Gävle, där flödena var extremt höga. Foto Lisa Lind Förstora Bild

Efter senaste tidens regnande rinner vatten nu av från markerna. Flödena i vattendragen och vattenstånden i sjöarna stiger i områdena nedströms där det fallit mycket nederbörd. SMHI har 2023-08-16 röd och orange varning ute för översvämning och höga flöden i Dalarnas, Gästriklands, Västmanlands och Örebro län. Gula varningar finns för ett större område i Mellansverige. 

I Dalälvens avrinningsområde har vattenmängderna som rinner till sjöarna längs med vattendraget varit mycket höga. Det har lett till stigande och mycket höga nivåer i flera sjöar längs med vattendraget. Vattenståndet i Siljan är mycket högt för årstiden och väntas fortsätta stiga, fram mot slutet av veckan då den kulminerar.

Sjö och hav.
Utsikt över Siljan från bryggan i Rättvik i början av augusti. Foto Maud Goltsis Nilsson

Ett område över centrala Svealand och norra Götaland samt sydöstra Norrland har fått betydligt mycket mer som bilden nedan visar. Här har det både förekommit regnorsakade översvämningar och översvämningar på grund av höga flöden i vattendrag. Läs mer om olika typ av översvämningar på smhi.se. 

Karta
Nederbörden i procent av den normala för perioden 1-15 augusti 2023. Referensnormal­period 1961-1990.

Det skyfallsliknande regnet som passerade över landet under tisdagen 15 augusti och onsdagen 16 augusti gav lokala översvämningar på sina håll men har inte påverkat varningsläget i de större vattendragen i större utsträckning. 

I exempelvis både Arbogaån och Hedströmmen var flöden uppe på nivåer som i genomsnitt bara inträffar minst vart 25 år. Och vid SMHIs mätstation Berg som ligger i Svenbybäcken har de högsta flödena någonsin mätts upp.

Vid SMHIs station Karlslund precis utanför Örebro som mäter flödet i Svartån, var flödena stundvis uppe i nivåer som inträffar var 50e år. Här gjordes en kontrollmätning 15 augusti och då kunde en översvämmad parkbänk användas.

Översvämmad parkbänk
Flödesmätning vid SMHIs mätstation Karlslund i Svartån utanför Örebro. Foto Daniel Wennerberg

Många varningar ute - hur bestäms namnen? 

Namnet på de vattendrag som varningarna gäller för, sätts alltid utifrån namnet på det huvudvattendrag som omfattas av varningen. I de allra flesta fall är huvudvattendraget det sista vattendraget innan vattnet flödar till nästa område. Det betyder ofta att man lokalt kallar vattendragssträckor uppströms för ett annat namn. 

Mark- och grundvattenmagasin fylls på

Meddelandet om risk för vattenbrist uppdateras varje tisdag. Vecka 33 har flera områden tagits bort. De enda län som har risk för vattenbrist kopplat till vattendrag är Kalmar län där det är låga nivåer i nedre Alsterån och Gotlands län som allmänt har mycket låga flöden i vattendragen.

När det gäller grundvatten har risker tagits bort för Skåne län och Östergötlands län. De län där det fortfarande finns risk för vattenbrist i grundvattenmagasin är Blekinge (små magasin), Gotland (små och stora magasin), Kalmar (små och stora magasin) och Kronobergs län (små och stora magasin).

Här har det inte kommit tillräckligt med nederbörd som haft tid att infiltrera och fylla på magasinen. I stora magasin kan det krävas lång tid för att de ska återhämtas.

Läs mer om återhämtning i "Frågor och svar om torka"

Faktaruta: Skillnad mellan varning för översvämning och varning för höga flöden

Översvämningsvarningar: När det finns risk för skada på infrastruktur såsom vägar och byggnader

Översvämningar vid sjöar och vattendrag sker till följd av mycket nederbörd eller snösmältning. SMHI utfärdar varningar för översvämning vid sjöar och vattendrag om känsliga objekt som vägar och byggnader riskerar att översvämmas.

Läs mer i Kunskapsbanken på smhi.se.

Varning för höga flöden: Gäller enbart vattendrag men kan medföra översvämning

Höga flöden medför höga strömningshastigheter i vattendrag och kan innebära fara för personer som befinner sig i vattendraget. Det kan också medföra översvämning om vattendraget bräddar över sina gränser.

Läs mer i Kunskapsbanken på smhi.se.

Båda dessa två varningstyper gäller översvämningar som beror av höga flöden i vattendrag så kallade "fluviala översvämningar" och kan bedömas med hydrologisk modell (”varning för höga flöden”) och i vissa områden genom nivåberäkningar med hydraulisk modell (”översvämningsvarning”).

Översvämningar orsakade av intensivt regn så kallade ”pluviala översvämningar” styrs av lokala förhållanden i kombination med intensiv nederbörd och beskrivs inte av våra hydrologiska beräkningar. Däremot fångas risken upp i SMHIs varningar för intensivt regn.