Orkaner och tropiska cykloner

Orkan är en allmän beteckning för medelvindhastigheter över 32 m/s, en hastighet som kan uppnås i flera olika typer av luftvirvlar. Tropiska cykloner som uppstår i tropikerna överskrider ofta det värdet med god marginal.

Varje år bildas cirka 80-90 tropiska cykloner med vindar över 17 m/s runt om i världen. Omkring hälften av dessa uppnår orkanstyrka, vilket innebär en medelvind på minst 32,6 m/s. I de mest intensiva tropiska cyklonerna kan medelvindhastigheten uppgå till omkring 70 m/s eller mer vilket i kombination med det låga lufttrycket ger upphov till en flodvåg som kan vara flera meter hög. I de områden där en tropisk cyklon passerar faller stora nederbördsmängder på kort tid, i vissa fall över 1000 mm med översvämningar, jordskred, markerosion och förstörd infrastruktur som följd. Topografiska variationer kan dessutom förstärka denna nederbörd, så kallad orografisk nederbörd.

Vindarna i en tropisk cyklon är inte fullt lika extrema som i en tromb, men den betydligt större horisontella utbredningen och den längre livslängden gör de tropiska cyklonerna till de mest fruktade väderfenomenen. Oftast är det stormflod och extrema regnmängder som kräver flest liv.

Orkanen Katrina
Foto NOAA Förstora Bild

Skiljer sig från våra lågtryck

Jämfört med de mellanbreddscykloner (dvs lågtryck) som drar fram över våra breddgrader skiljer sig de tropiska cyklonerna på flera sätt. Förutom att fullt utvecklade tropiska cykloner är nära nog symmetriska och har ett karakteristiskt öga i mitten täcker de generellt en mindre yta, men är intensivare, saknar fronter och har en varm kärna i vilken temperaturen på höjden kan vara 10-15 grader varmare än omgivningen.

Medan våra mellanbreddscykloner hämtar sin energi från de existerande temperaturskillnaderna mellan pol och ekvator, hämtar de tropiska cyklonerna sin energi från den höga halten av vattenånga som luften över varmt havsvatten kan innehålla. De uppåtgående luftrörelserna som förekommer över ett begränsat område i en labilt skiktad luftmassa förstärks kraftigt av den värme som frigörs då vattenångan i atmosfären kondenserar till vatten. Energin till de tropiska cyklonerna kommer till övervägande del från denna så kallade latenta värme.