Hur påverkades vattenflödena av skogsbranden i Västmanland 2014?

Skogsbränder ger direkt synliga förändringar i landskapet. Men hur påverkar en skogsbrand vattentillgången? Efter den stora skogsbranden i Västmanland undersökte forskare på SMHI vattentillgången i området och nedströms. De kom fram till att skogsbränder påverkar framför allt säsongsfördelningen av vattnet, men förändringarna är lokala och andra förändringar har större påverkan.

Växter kommer tillbaks i den utbrända skogen
Grönskan kommer tillbaks till brandområdet, särskilt tydligt blir det där det finns tillgång till vatten, juni 2015. Foto Peter Ragge Förstora Bild

Efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 undersöktes olika aspekter av påverkan på hydrologin från en skogsbrand. I och nedströms brandområdet gjorde SMHI och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, mätningar av vattentillgång och vattenflöden, för att ta reda på hur de ändras av en skogsbrand. 

Forskarna kunde konstatera att effekterna var tydligast nära brandområdet i avrinningsområden där mer än hälften hade brunnit. Nedströms späddes effekterna snabbt ut. De såg att en skogsbrand har en väldigt lokal påverkan när mätningar i brandområdet jämfördes med mätningar nedströms. Förändringar i markanvändning och vegetation hade väldigt liten effekt på vattenföring och vattenbalans jämfört med andra förändringar såsom vattenreglering och klimatvariation.

Tre lokala effekter av skogsbranden

Området som brunnit visade på tre huvudsakliga skillnader jämfört med tidigare:

  • Snötäckets varaktighet minskade på grund av att det inte fanns lika mycket vegetation som skuggade marken. Snön smälte därför snabbare.
  • Avrinningen ökade generellt på grund av minskad avdunstning från vegetation.
  • Avrinningen reagerade snabbare på nederbörd och snösmältning i och med att det saknades vegetation som tog upp vattnet. Exempelvis blev höstflödena högre och de sjönk sedan snabbare.

Läs mer i följande vetenskapliga artikel Hydrological impacts of a wildfire in a Boreal region: The Västmanland fire 2014 (Sweden)

Nedlagd mätstation kom till användning 

I Vallsjöbäcken i utkanten av det branddrabbade området hade SMHI tidigare en vattenföringsstation, Skräddartorp. Där mättes vattenföringen från 1979 till 2001 då stationen lades ner.

Vatten i bäck
SMHIs mätstation Skräddartorp

Stationen restaurerades och vattenföringsdata samlades in från området. Data fanns då från både innan och efter branden, samt kommer kunna användas för att följa den kommande återhämtningen av vegetationen i området.