Markvatten

Markvattenhalten är ett mått på markens fuktighet från markytan ner till grundvattnet. Den är en viktig men ganska okänd hydrologisk variabel. Växterna utnyttjar främst markvatten, något som styr grundvattenbildning och avrinning i vattendrag.

Om marken är torr har den stor förmåga att ta upp vatten. När det regnar och marken är torr, så suger marken åt sig vatten som en tvättsvamp. Väldigt lite av vattnet rinner ned till grundvattnet eller rinner av som ytavrinning.

Det här kan jämföras med vad som händer när en krukväxt får vatten; det mesta vattnet sugs upp av jorden och endast en liten del rinner vidare ner på fatet. I naturen kan det upplevas som att vattnet försvinner trots att det regnar intensivt.

För svenska förhållanden kan man säga att markvattenhalten varierar mellan fältkapaciteten och vissningsgränsen. Vid fältkapaciteten kan inte marken hålla mer vatten utan alla tillskott rinner vidare.

Vid vissningsgränsen kan inte växterna suga upp mer vatten och därmed upphör transpirationen. Olika jordar har olika fältkapacitet och vissningsgräns beroende på deras förmåga att behålla vatten.

Underskottet intressant

Markvattenhalten kan uttryckas på många sätt. För en hydrolog är nog underskottet i förhållande till fältkapaciteten det mest intressanta måttet. Det beror på att underskottet bland annat beskriver möjligheten för nybildning av grundvatten och risken för översvämningar vid regn och snösmältning.

Markvattenhalten kan anges i millimeter på samma sätt som regn och avser då den totala mängden vatten från markytan till grundvattnet.

Efter en lång torr sommar kan markvattenhalten ha sjunkit så lågt som till ett par hundra millimeter under fältkapaciteten. Ett så stort underskott motsvarar omkring en tredjedel av årsnederbörden i vissa delar av landet.

Markvattnet är en viktig parameter när det gäller vattenstånd och flöden i våra vattendrag. Hög markfuktighet har ofta varit en av orsakerna vid överraskande översvämningar. Den som söker enkla samband mellan nederbörd och avrinning har alltså överraskningar att vänta!

Hur beräknas markvattenhalten?

SMHI ger upplysningar om markvattenhalten, då i procent av den normala mängden. Däremot mäts inte markfuktigheten i Sverige och det finns inte mätserier av markfuktighet på samma sätt som för nederbörd eller temperatur.

De kartor som redovisas bygger på beräkningar med en hydrologisk modell, HBV-modellen, som utnyttjar meteorologiska data för att först beräkna snöackumulation och snösmältning och därefter markfuktigheten.

Modellen har utprovats med hjälp av mätningar i speciella försöksområden, men det beräknade värdet är egentligen ett index på markfuktigheten snarare än ett verkligt värde.

Beräkningen sker dagligen vid alla meteorologiska realtidsstationer. Markvatten anges som underskott i millimeter, avvikelse från det normala i millimeter eller i procent av det normala.