Grundvatten

Den nederbörd som inte avdunstar eller tas upp av växter, sipprar ner och fyller ut markens tomrum och berggrundens sprickor. Det vattnet kallas grundvatten.

Vatten som infiltrerar marken bildar grundvatten
Det vatten som infiltrerar marken bildar markvatten och grundvatten.

Grundvatten är vattnet i jorden eller berggrunden där hålrummen är helt vattenfyllda. Det brukar avgränsas med en yta och under den grundvattenytan är alla porer eller sprickor helt vattenfyllda. Ovanför den finns det både luft och vatten i jorden och det vattnet kallas markvatten.

Regn som faller till marken och vatten från snösmältning som inte tas upp av växternas rötter eller avdunstar infiltrerar marken och fortsätter ner genom marken mot grundvattenytan, i en process som kallas perkolation, där det till slut bildar grundvatten.

Så småningom rinner grundvattnet ut i sjöar och andra vattendrag, eller så tas det upp av människan att användas som dricksvatten. Eftersom vattnet långsamt har filtrerats genom jordlagren så är grundvatten mycket rent och säkert att dricka.

Variationer i grundvattnet

Grundvattennivån varierar över tid. Det beror på att bildningen av grundvattnet kan se olika ut. Skillnaden i klimat gör att de genomsnittliga förändringarna av grundvattennivå under året ser olika ut i olika delar av landet.

I norra delen av landet, med en lång vinter, sker den mesta grundvattenbildningen i samband med snösmältningen under april, maj och juni. Normalt sjunker därefter grundvattennivåerna under sommaren, då större delen av nederbörden vanligen tas upp av växterna eller avdunstar.

Under hösten, då temperaturen sjunker och avdunstningen minskar, stiger nivåerna något för att därefter sjunka under vintern då nederbörden brukar falla som snö.

I södra Sverige brukar nederbörden falla som regn även under vintern vilket innebär att grundvattennivåerna stiger från hösten ända fram till våren.

Grundvattensituationen kan under enstaka år kraftigt avvika från det normala variationsmönstret

Aktuell Grundvattensituation

Varje månad publicerar SGU en sammanställning över den aktuella grundvattensituationen i landet. I kartan visas hur grundvattennivåerna förhåller sig till vad som är normalt för årstiden.

Aktuella grundvattennivåer på SGU:S webbplats