September 2012 - Snabb avkylning av ytvattnet och vattenstånd över det normala

Ytvattnet närmast kusterna kyldes av snabbare än det längre ut. Månadens medelvattenstånd var över det normala. Det högsta vattenståndet noterades i mitten av månaden till +111cm. Flera lågtryckspassager gav upphov till höga vågor på över 3 meter.

Under augusti var ytvattentemperaturerna i haven kring Sverige i det närmaste oförändrade, men i början av september satte höstavkylningen igång. Det typiska mönstret under hösten är att ytvattnet närmast kusterna kyls snabbare än det längre ut till havs, vilket beror på ökad avrinning av regnvatten och en effektiv avkylning av landmassorna.

Längs kusten i Bottenhavet sjönk ytvattentemperaturen från dryga 16° i slutet av augusti till dryga 7° i slutet av september. Längs västkusten gick avkylningen något långsammare, från 17° i slutet av augusti till 13° i slutet av september. Till sjöss sjönk temperaturen från 14 till 10° i Bottenviken, och från 17 till 14° i Östersjön.

Månadsmedelvärdet för ytvattentemperaturen var normal för majoriteten av de bevakade mätstationerna. Finngrundet fick en ny lägsta temperatur för månaden på 9,6° (tidigare minvärde 9,9 uppmättes i september 2009).

Ytvattentemperatur i kustvatten september 2012.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 september 2012
Ytvattentemperatur i havet 15 september. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 september 2012
Ytvattentemperatur i havet 30 september. Förstora Bild

Vattenstånd över medelnivå

Månadens medelvattenstånd blev flera decimeter över det normala på samtliga platser kring Sveriges kust. Den 4-5 gav ett lågtryck över Norska havet västliga kulingvindar längst västkusten och vattnet pressades då mot kusten. Kungsvik registrerade då +57 cm och Göteborg +59 cm.

Den 14 rörde sig återigen ett lågtryck över Norska havet. Denna gång var det sydvästliga vindar längst västkusten och vattnet pressades åt nordost. Kungsvik registrerade då sitt månadshögsta med +72 cm och Göteborg hade +61 cm. Över södra Östersjön var det också sydvästlig vind av kulingstyrka och vattnet pressades åt nordost. Skanör registrerade då sitt månadslägsta med -35 cm och Kungsholmsfort med -19 cm. Över Bottenviken gav samma lågtryck sydliga vindar som natten mot den 15 vred till sydost varvid vattnet pressades mot den svenska kusten. Månadens högsta vattenstånd registrerades då i Kalix med +111 cm och Ratan hade +74 cm.

Omkring den 23 växte ett högtryck kortvarigt in över landet. Detta följs sedan av några dygn med ostliga vindar över södra Sverige och detta fick till följd att vattenstånden minskade.

Den 24 var det en nordostlig vind av kulingstyrka över Bottenviken som pressade vattnet söderut och Kalix registrerade då sitt månadslägsta med -24 cm. Ratan med -10 cm.

Den 25 var det en ostlig vind av kulingstyrka längst västkusten och månadens lägsta vattenstånd registrerades då i Kungsvik med -49 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i september 2012

Höga vågor

Flera lågtryckspassager gav upphov till perioder med höga vågor. Månadens högsta vågor registrerades vid västkusten. Bojen vid Väderöarna mätte upp signifikanta våghöjder* på över 3 meter vid 2 huvudtillfällen. Den 5 var det västliga kulingvindar längst västkusten och vid Väderöarna registrerades en signifikant våghöjd på 3,5 m. Den 14 var det en sydvästlig kuling längst västkusten och den signifikanta våghöjden steg då till 3,9 m.

Bojen vid Knollsgrund registrerade sin högsta signifikanta våghöjd till 2,7 m den 14 i samband med en sydlig kuling.

Bojen vid Huvudskär fick tekniska problem den 10 september.  Innan dess så registrerades den högsta signifikanta våghöjden till 1,9 m den 5 i samband med en västlig vind på ca 10 m/s.

Finngrundsbojen registrerade sin högsta signifikanta våghöjd till 2,6 m den 24. Då var det en nordlig vind på ca 10 m/s över Bottenhavet.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Diagram över signifikant våghöjd vid Knollsgrund i september 2012
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund i september 2012. Förstora Bild
Diagram över signifikant våghöjd vid Väderöarna september 2012
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i september 2012. Förstora Bild