September 2012 - Stigande flöden i Västra Götaland

Andra halvan av september var nederbördsrik, vilket ledde till att vattenflödena steg framförallt i västra Götaland. I slutet av månaden var flödena i några vattendrag på gränsen till höga.

Vattenföring

I början av september var vattenföringen normal för årstiden i stora delar av landet. Ett undantag var sydöstra Götaland som hade lägre vattenföring än normalt.

Andra halvan av månaden blev regnrik, framförallt i västra Götaland och norra Norrland. Regnen ledde till att flödena i vattendragen steg. Flödesökningen var snabb i många små och medelstora vattendrag i västra Götaland samt i Ätran och Viskan. Vattenflödena nådde dock inte upp till några höga* nivåer innan månadsskiftet.

*Ett högt flöde är ett flöde med återkomsttid på 2 - 10 år. Med återkomsttid menas den tidsperiod inom vilken ett flöde i genomsnitt inträffar eller överskrids en gång.
 

Vattenföring vid 20 mätstationer i september 2012

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar september 2012

Markvattenhalt

I början av månaden var markvattenhalten lägre än normalt för årstiden i östra Götaland och i resten av landet var den ungefär normal.

Under den andra delen av månaden föll mycket regn i stora delar av landet. Det ledde till att markvattenmagasinet fylldes på och i slutet av september var markvattenhalten högre än normalt i västra Götaland, östra Svealand och nordöstra Norrland. En hög markvattenhalt gör att marken inte tar upp så mycket av det regn som faller. En stor del av regnet bidrar då istället till att öka vattenflödena.

Grundvattennivå

Sverige dominerades av nivåer för årstiden nära och över de normala. Sydvästra Norrland och sydligaste Götaland hade nivåer under eller mycket under de normala. Nordvästra Götaland samt nordöstra och sydöstra Norrland hade nivåer mycket över de normala.

Grundvattennivåerna har sedan augusti i allmänhet sjunkit med 10 - 40 cm i Götaland och Svealand. I Norrland har nivåerna i huvudsak stigit med 10 – 50 cm.

Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 15 september 2012
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 september 2012. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 september 2012 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer 15 september 2012 enligt SGU. Förstora Bild