Mars 2018 - Låga vattenstånd

I början av månaden observerades de lägsta vattenstånden på 42 år längs västkusten, det högsta observerades den 15 i Skanör. Vågorna var mestadels små under månaden, de högsta observerades vid Knolls grund. Isvintern klassas som normal och den beräknade maximala isutbredningen inträffade den 5 mars.

Maximal isutbredning

Månaden inleddes, precis som februari avslutats, med högtrycksbetonat väderläge och låga temperaturer över hela landet. Nyisen fortsatte att breda ut sig och stod att finna i skyddade vikar i samtliga farvatten. Till sjöss la sig isen ner till och med norra Bottenhavet, samt på Ålands hav, Finska viken och Rigabukten. Den 5 beräknades säsongens maximala isutbredning till 175 000 km2, vilket är det teoretiska medelvärdet för vad som klassas som en normal isvinter. Normal isutbredning är beräknad att vara mellan 115 000 km2 och 230 000 km2. Den senaste normala isvintern var fem år sedan, däremellan har det endast varit milda vintrar och bland dem den lindrigaste isvintern sedan iskarteringen startade 1957.

Isutbredning 2017 -2018
Isutbredning 2017 -2018 Förstora Bild

Efter den 5 kom lågtrycken åter in söderifrån och medförde mildare sydostliga vindar som tryckte tillbaka isen. Kraftiga nordvindar den 13 bröt upp en halvmåneformad råk i Bottenviken som även gick ner längs med svenska kusten i Norra Kvarken och norra Bottenhavet. En högtrycksrygg förstärktes sedan över landet, istillväxten fick sig en skjuts och nyis bildades snabbt i de öppna råkarna. Den 17 var Finska viken och Rigabukten åter täckta av is och Mälaren låg under ett täcke av 15-35 cm fastis. Centralt i Bottenviken fanns 30-50 cm drivis och i skärgården 40-70 cm fastis.

Lugnet var endast kortvarigt och lågtryck bröt snart igenom i norr. Nordvästvindar fick isen att släppa i norra Bottenhavet och driva ut till sjöss där den långsamt bröts ned. Avslutningen på månaden var sedan kylig men sol och vind gjorde sitt för att sakta försvaga isen. I söder började skärgårdsisen att ruttna och lösas upp och till sjöss bröts drivisen ned alltmer.

Inga nya rekord för ytvattentemperaturen noterades under månaden. Temperaturen höll sig stadigt kring 1-3 grader i Egentliga Östersjön och Västerhavet. Under månadens sista dagar ansamlades ytvatten med temperaturer upp mot 6 grader i inloppet till Skagerrak.

Ytvattentemperatur i kustvatten mars 2018 (75 kB, pdf)

 Is och ytvattentemperatur i havet 31 mars 2018.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 31 mars 2018. Förstora Bild
 Is och ytvattentemperatur i havet 15 mars 2018.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 15 mars 2018. Förstora Bild

Vattenstånd

Mars inleddes med vattenstånd mycket under det normala på alla platser längs Sveriges kust förutom vid Skanör.

I samband med tidvattnets lågvatten kvällen den 28 februari och morgonen den 1 mars noterades låga nivåer längs västkusten. De lägsta observerades i Kungsvik med -101 cm den 28 februari och -103 cm 1 mars. Detta var månadens lägsta vattenstånd men även de lägsta nivåerna på västkusten sedan 1976.

I början av månaden befann sig ett högtryck över norra Skandinavien. På Bottenviken och Bottenhavet hände inte så mycket med vattenståndet och det höll sig omkring -40 till -50 cm fram till den 9. På Nordsjön närmade sig ett lågtryck och på västkusten började vattenståndet stiga.

Den 15 befann sig ett lågtryck över Brittiska öarna och på Östersjön var det en nordostlig vind som pressade vattnet åt sydväst. Månadens högsta vattenstånd observerades i Skanör med +36 cm.

Sedan blev det sydvästlig vind och vattenstånden sjönk i de södra farvattnen. Den 19 hade Kungsholmsfort -54 cm. Efter detta vred vinden till nordlig och den 20 hade vattenståndet stigit till 0 cm. Sedan blev det återigen sydvästlig vind med sjunkande vattenstånd som följd.

Under resten av månaden passerade några mindre lågtryck men det hände inte så mycket med vattenstånden.

Månadens högsta notering i Stockholm var -9 cm. För att hitta ett månadsmax oavsett månad som är lägre än detta får man gå tillbaka till december 2002 då det var -14 cm som högsta notering.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i mars 2018 (139 kB, pdf)

Höga vågor

I mars var det mestadels små våghöjder som observerades. Finngrundsbojen var intagen då det var risk för is i Bottenhavet vilket kan skada bojen.

Vid månadens inledning var det en nordostlig vind över de östra farvattnen och vid Knolls grund observerades den signifikanta våghöjden* 2,7  meter vilket blev månadens högsta observation. Vid Huvudskär steg den signifikanta våghöjden till 2,2 meter.

På västkusten noterades de högsta signifikanta våghöjderna den 24. Då var det en sydlig vind på 13 m/s. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 2,0 meter och vid Brofjorden till 1,9 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna mars 2018.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna mars 2018. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund mars 2018.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund mars 2018. Förstora Bild