Mars 2013 - Låga vattenstånd

Högtrycksbetonat väder tillsammans med nordostliga vindar gav vattenstånd under det normala på samtliga platser. I början av månaden var isläget lindrigt men den kallare avslutningen av mars gav en rekordsen notering av den maximala isutbredningen den 29.

Isläget var till en början lindrigt med en bred öppen råk på den svenska sidan av Bottenviken. Några dagar in i mars kom ett snabbt omslag till nordostliga vindar och en portion med betydligt kallare luft med nordostliga vindar bredde ut sig från Finland. Grov is 30-60 cm började härmed samlas på den svenska sidan samtidigt som öppna ytor i Bottenviken, Norra Kvarken och nordligaste Bottenhavet snabbt blev isbelagda.

Istillväxten fortsatte i omgångar. Den södra isgränsen till sjöss i Bottenhavet låg den 10 i höjd med Härnösand, den 15 i höjd med Hudiksvall. Även Gävlebukten var då täckt av is ut förbi Eggegrund.

Det bildades också en bred stampisvall som försvårade inseglingen både till Gävle, Skutskär och Söderhamn.

Det stabila högtrycket och tillhörande kalla nätter medförde att isläggningen fortsatte även efter vårdagjämningen. Vinterns maximala isutbredning inföll därmed rekordsent, den 29 mars då 176.000 km² av Östersjönyta var istäckt. Endast en gång tidigare har maxisutbredningen inträffat så sent som den 25 mars. Det tidigare rekordet från den lindriga isvintern 2008 slogs nu alltså med fyra dagar.

Ytvattentemperaturen i de isfria delarna av Östersjön höll sig mellan 1 och 2 grader under den normala.

Ytvattentemperatur i kustvatten mars 2013.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 mars 2013
Is och ytvattentemperatur i havet 15 mars 2013. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 mars 2013
Is och ytvattentemperatur i havet 31 mars 2013 . Förstora Bild

Lågt vattenstånd

Mars dominerades av högtrycksbetonat väder vilket gav låga vattenstånd längs Sveriges kuster. Vid månadens inledning var vattenståndet omkring -20 cm under det normala på samtliga platser.

Den 2 rörde sig ett lågtryck in från Norska havet över Sverige och sedan vidare åt sydost. Över Östersjön var det då en sydvästlig kuling och vattnet pressades åt nordost. I Skanör sjönk vattenståndet snabbt till -116 cm. Detta var den lägsta marsnoteringen i Skanör sedan mätningarna startade 1992. Sedan avtog vinden och under de följande 6 timmarna steg vattenståndet med 100 cm. Samma datum sjönk vattenståndet till -72 cm i Kungsholmsfort vilket var det lägsta marsvärdet sedan 1997.

Den 7 var det en nordostlig till ostlig vind över Östersjön på ca 15 m/s och vattnet pressades åt sydväst. Skanör registrerade +49 cm vilket blev månadens högsta vattenstånd.

Den 16-18 var det en sydostlig till ostlig vind längs västkusten och vattnet pressades åt motsatt håll. I samband med detta registrerade Viken sitt månadslägsta med -80 cm.

Den 20 var det en nordostlig kuling över Bottenviken och vattnet pressades söderut. I Kalix sjönk vattenståndet till -87 cm och Ratan hade -82 cm.

Sedan blev vädret mer högtrycksbetonat och över Östersjön var det flera dygn med nordostlig vind. Detta fick vattnet att sjunka och den 26 registrerade Stockholm -58 cm vilket var den lägsta marsnoteringen på denna plats sedan 1996.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i mars 2013.

Höga vågor

Under mars var det endast några få vågobservationer som kom in och därför bygger månadens text på modelldata.

Den 1 gav ett lågtryck öster om Sverige nordvästliga vindar över landets södra delar. På Skagerrak steg den signifikanta våghöjden* till 3 meter och i östra Östersjön steg den till 4 meter.

Den 2 rörde sig ett lågtryck in över mellersta Sverige och över Bottenhavet var det en sydlig kuling och i nordvästra Bottenhavet steg den signifikanta våghöjden till ca 4 meter. Samma lågtryck gav den 3 en nordvästlig vind på ca 20 m/s över de östra delarna av Östersjön och den signifikanta våghöjden steg då till ca 5 meter.

Både den 10 och 19 var det en nordostlig kuling över Östersjön och i de sydvästra delarna steg den signifikanta våghöjden till 4 meter vid dessa tillfällen.

Den 18 var det en ostlig kuling längs västkusten och den signifikanta våghöjden steg då till ca 2,5 m på Skagerrak.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.