Mars 2013 - Låga vattenflöden i södra Sverige

Under mars har flödena sjunkit i vattendragen i södra Sverige. I slutet av månaden var de mycket låga för årstiden, speciellt i de västra delarna.

Vattenföring

Mars månad var ganska nederbördsfattig och snösmältningen var relativt liten. Detta ledde till att flödena i de flesta vattendrag sjönk under månaden. I små och medelstora vattendrag i Götaland och Svealand var flödena låga för årstiden, särskilt i de västra delarna. På många håll var flödena i slutet av mars bland de lägsta som uppmätts vid den här tiden på året. De var dock högre än de lägsta flöden som förekommit sommartid.

I Norrland var vattenflödena normala eller något över det normala för årstiden.
 

Vattenföring vid 20 mätstationer i mars 2013.

Vattenstånd

Vattennivån i Vänern och Vättern låg i början av månaden på en hög nivå men sjönk sedan snabbt och var i slutet av månaden ungefär normal för årstiden. I Storsjön, Hjälmaren och Mälaren var vattennivån lägre än den normala för mars.
 

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar mars 2013.

Snö

Under mars har snötäcke funnits i större delen av landet. En viss snösmältning skedde i början av månaden och under de sista dagarna, men det ledde inte till någon större flödesökning i vattendragen.

Snöns vatteninnehåll var större än det normala i östra Svealand, längs södra Norrlandskusten samt i delar av nordöstra Norrland. Mindre snö än normalt fanns i västra Svealand, delar av Jämtland, södra Lappland och västra Medelpad.

Grundvattennivå

Grundvattennivåerna har sedan februari i allmänhet sjunkit med 5–30 cm. På enstaka platser i östra Svealand och Götaland samt längst i söder har nivåerna stigit med 5–25 cm.

Sverige dominerades av nivåer för årstiden nära och över de normala. Nordöstra Norrland hade nivåer mycket över de normala. I större delen av västra Götaland var nivåerna mycket under och under de normala.

Grundvattensituationen var god i större delen av landet. Där nivåerna är mycket under och under de normala kan det dock bli problem med vattentillgången i grunda grävda brunnar.
 

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 mars 2013.
Karta över snöns beräknade vattenvärde, 15 mars 2013. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 mars 2013 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer 15 mars 2013 enligt SGU. Förstora Bild