Maj 2011 - Isvintern slut, sommaren här

Issäsongen avslutades definitivt i maj när de sista flaken smält i Bottenviken. Vattenståndet höll sig mestadels under medelvärdet, även om det ökade i slutet av månaden då också de högsta vågorna uppmättes.

Maj månad inleddes med fortsatta ishinder för sjöfarten längst i norr. I Bottenhavet däremot släppte isen helt från den finska kusten den 1 och drev västerut för att bilda ett avlångt band som sträckte sig från Sydostbrotten ned mot Ålands hav. Från den 10 återstod bara lite drivis i havet väster om Björneborg samt några flak och isbumlingar i Norra Kvarken. Den 18 var hela Bottenhavet isfritt, frånsett några isbumlingar.

I Bottenviken höll isen inledningsvis samtliga finska hamnar samt Karlsborg och Luleå i ett fast grepp, men redan under första veckan av maj ruttnade kustisen i öster upp till Uleåborg. Den täta drivisen till sjöss glesnade efterhand och från den 13 sänktes restriktionerna för sjöfarten så att högsta isklassen inte längre krävdes för någon hamn. Den kvarvarande drivisen i centrala Bottenviken gick under tredje veckan av maj samma öde till mötes som isen i Bottenhavet någon vecka tidigare.

Vid början av maj fanns fem finska och två svenska isbrytare i tjänst, men den 15 var bara tre kvar. Den sista isbrytaren, Ymer, gick i hamn den 21 och dagen efter publicerades säsongens sista iskarta för sjöfarten.

När isen försvunnit kunde ytvattnet värmas alltmer, men temperaturen steg sakta. I de centrala delarna av Bottenviken och Bottenhavet var temperaturen vid slutet av maj runt 3 grader, även om kustvattnet var upp till 5 grader varmare. I centrala Östersjön var temperaturen i början av maj 3-5 grader för att knappt ha nått 10 grader vid månadens slut.

Ytvattentemperatur i kustvatten maj 2011

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 maj 2011
Is och ytvattentemperatur i havet 15 maj. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 maj 2011
Ytvattentemperatur i havet 31 maj. Förstora Bild

Underskott av vatten i Östersjön

Månaden inleddes med högtrycksbetonat väder och vattenstånd under medelnivån. Den 2 var det nordostliga vindar över Bottenhavet och månadens lägsta nivå registrerades i Kalix med -53 cm samtidigt som Ratan hade sin lägsta månadsnotering -48 cm. På västkusten inträffade de lägsta vattenstånden den 9 i samband med sydostlig vind, Kungsvik noterade då -46 cm och Göteborg -35 cm.

Under andra halvan av månaden skedde en övergång till mer lågtrycksbetonat väder och vattenstånden började stiga. Den 24 drabbades Västkusten av en sydvästlig kuling med vindar på över 20 m/s och månadens högsta vattenstånd, +53 cm, inträffade då i Kungsvik. Samtidigt var det en sydlig vind över Bottenhavet och vattnet pressades norrut, Kalix registrerade då +44 cm och Ratan +28 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i maj 2011

Höga vågor

Månaden inleddes med högtryck och våghöjder under 1 meter. Den 5 blåste en sydvästlig vind på 10 m/s över västkusten och den signifikanta våghöjden* steg till 2,5 m. Detta följdes av 5 dagar med svaga vindar då våghöjden var under 0,5 m. Sedan kom en blåsigare period med 15 dygn då våghöjden låg över 0,7 m.

Den 24 var det sydvästliga vindar på 20 m/s och signifikanta våghöjden steg till 4,9 m, maximala våghöjden var då 7,4 m. Väderöbojen var den enda bojen som var i drift under maj. I Östersjön visade SMHI:s vågmodell att den högsta signifikanta våghöjden utanför Huvudskär var 2,3 m.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.