Januari 2012 – Isläggningen tog fart till slut

Det nya året inleddes på samma försiktiga sätt som 2011 slutade, först i slutet av januari tog istillväxten fart. Det relativt sett varma ytvattnet bestod också i till havs, men vid kusterna kyldes vattnet till fryspunkten på de flesta håll. I samband med att ett högtryck växte in mot slutet av månaden sjönk vattenstånden. Vid Väderöarna uppmättes våghöjder på över 7 meter i samband med ovädret "Emil" i början av månaden.

Ytvattentemperaturen i de centrala delarna av de olika bassängerna var i början av januari i Kattegatt och Östersjön 6°, i Bottenhavet 4° och i Bottenviken 3°. Vid slutet av månaden hade temperaturen minskat med två till tre grader i samtliga områden. Temperaturen vid den svenska kusten låg ofta två till tre grader under de ovan nämnda värdena.

Efter att havet varit i stort sett isfritt vid årsskiftet var isläggningen först mycket långsam. Ännu tre veckor in i januari fanns bara en krans av is runt Bottenhavets kust. Det kraftiga högtrycket som etablerade sig över Ryssland mot slutet av månaden innebar stark kyla över Sverige och en snabb förändring av isläget, på månadens sista dag var Bottenviken och Norra Kvarken i stort sett helt islagda, och längs kusterna fanns is ända ner till norra Götaland. Isvintern hade tagit fart.

 

Ytvattentemperatur i kustvatten januari 2012

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 januari 2012
Ytvattentemperatur i havet 15 januari. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 januari 2012
Ytvattentemperatur i havet 31 januari. Förstora Bild

Sjunkande vattenstånd

Slutet av 2011 dominerades av lågtrycksbetonat väder. Detta fick till följd att vattenstånden i Sveriges östra farvatten steg och vid januari månads ingång var de flera decimeter över det normala.

Den 4 passerade ett lågtryck över mellersta Sverige och på västkusten blåste det en västlig kuling. Månadens högsta vattenstånd registrerades då i Viken med +113 cm. Samtidigt hade Kungsvik +96 och Göteborg +111 cm vilket var månadens högsta notering på dessa platser. Över södra Östersjön pressade en sydvästlig kuling vattnet åt nordost och Skanör registrerade då sitt månadslägsta med -78 cm. Över norra Östersjön pressade en sydostlig vind vattnet åt nordväst och Stockholm registrerade då sitt månadshögsta med +83 cm. Över Bottenviken och Bottenhavet pressade ostliga vindar vattnet mot Svenska kusten och flera stationer noterade sitt månadshögsta, Kalix +102, Ratan +88 och Spikarna +103 cm.

Den 14 gav ett lågtryck öster om Sverige kraftiga nordvindar och vattnet pressades söderut. I norr noterade flera stationer sitt månadslägsta, Kalix -56, Ratan -35 och Spikarna -4 cm. I söder registrerade flera stationer istället sitt månadshögsta, Kungsholmsfort +107 och Skanör +111 cm.

Mot slutet av månaden växte ett högtryck in över Sverige och vattenstånden sjönk. Månadens lägsta nivå -94 cm registrerades i Viken den 27 i samband med en sydostlig vind. Stockholm registrerade sitt månadslägsta den 31 med -2 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i januari 2012

Höga vågor

Vid Väderöarna var den signifikanta våghöjden* över 3 meter vid 3 huvudtillfällen.
Den 4 gav ett lågtryck sydvästliga vindar längs västkusten med styrkor på över 20 m/s. Bojen vid Väderöarna registrerade då en signifikant våghöjd på 7,7 m och de högsta vågorna var då 11,2 meter. Den 12 berörde ett lågtryck norra Sverige och på västkusten var det en västlig kuling. Den signifikanta våghöjden steg då till 4,6 m. Den 21 berörde ett lågtryck södra Sverige och tillhörande sydliga vindar längs västkusten gav en signifikant våghöjd på 3,4 meter.

Vid Finngrundet inträffade de högsta vågorna den 13 i samband med nordlig kuling. Den signifikanta våghöjden steg då till 5,3 m och maxvågorna var 8 meter. Övrig tid av månaden hölls sig våghöjden under 3 meter.

Mellan Öland och Gotland registrerade vågbojen Knollsgrund den högsta signifikanta våghöjden till 4,9 meter den 4 i samband med sydvästlig kuling i området.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Diagram över signifikant våghöjd vid Väderöarna januari 2012
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i januari 2012. Förstora Bild
Diagram över signifikant våghöjd vid Finngrundet i januari 2012
Signifikant våghöjd vid Finngrundet i januari 2012. Förstora Bild