Januari 2012 - Höga flöden i södra och västra Götaland

Under månadens första del var flödena höga i många vattendrag i södra och västra Götaland. Flödena minskade sedan i slutet av januari.

Vattenföring

I södra Sverige var inledningen av januari mild och nederbördsrik. Marken var mättad på vatten efter tidigare regn. Detta gjorde att vattenflödena steg i Götaland och Svealand, framförallt i de södra och västra delarna av Götaland. Flödena var höga i många små och medelstora vattendrag, men även i de stora vattendragen Mörrumsån, Ätran, Viskan och Upperudsälven.
 
Under andra delen av januari var vädret kyligare med minusgrader i nästan hela landet. Flödena minskade då och på de flesta håll var flödena normala eller något över de normala i slutet av månaden.

I Norrland var flödena hela månaden normala eller något över de normala för januari.
 

Vattenföring vid 20 mätstationer

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar januari 2012

Snötillgång

I mitten av januari fanns ett sammanhängande snötäcke i hela Norrland och stora delar av Svealand. Snö fanns även på en del håll i Götaland.

I delar av Jämtland, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten var snöns vattenvärde över det normala för januari. I snötäckta delar av Sveland och Götaland, i Gästrikland samt i nordligaste Lappland var snöns vattenvärde under det normala. Övriga delar av landet hade normalt vattenvärde.

Grundvattennivå

Mellersta Norrlands kustland, södra Norrland och nordöstra Svealand, samt ett område i sydöstra Götaland hade för årstiden grundvattennivåer nära de normala. Övriga Sverige hade nivåer över eller mycket över de normala.

Grundvattennivåerna har sedan december sjunkit med 10 - 30 cm i större delen av Norrland och nordvästra Götaland. I östra Svealand och södra Götaland steg nivåerna med 20 - 50 cm.

Grundvattensituationen är för närvarande god i praktiskt taget hela landet. Några särskilda problem med vattentillgången förväntas inte de närmaste månaderna.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 januari 2012
Karta över snöns beräknade vattenvärde, 15 januari 2012. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 januari 2012 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer 15 januari 2012 enligt SGU. Förstora Bild