Februari 2018 - Lågt vattenstånd

I slutet av månaden observerades de lägsta vattenstånden på 42 år längs västkusten, det högsta observerades den 12 i Uddevalla. De högsta vågorna observerades i de östra farvattnen under månadens första dygn. Den totala isutbredningen mer än fördubblades under februari månad.

Avkylning och istillväxt i samtliga havsområden

Under månadens första vecka förde kraftiga ostvindar in kalluft över Östersjöområdet, och Bottenviken och Norra Kvarken blev helt istäckta för första gången under vintern. Isen började även krypa ut en bit från kusten i Bottenhavet, och även skyddade vikar i Östersjön och på västkusten fick ett tunt istäcke.

Från den 10 rev sydvästvindar upp en bred råk från Norra Kvarken och vidare längs östra sidan på Bottenviken upp till Brahestad, längre söderut avstannade isbildningen. Från den 16 återkom ostvinden och kylan, Bottenviken täcktes på nytt och isen började växa ut från den finska sidan i Bottenhavet.

Återstoden av februari fortsatte i kylans tecken, så att vid månadens slut i princip hela havet norr om Sundsvall var täckt av is. I norra Bottenviken var isen upp till 70 cm tjock. I Östersjön låg isen i skärgården ned till Karlskrona, och nyis fanns även i skyddade vikar på västkusten. Den totala isutbredningen mer än fördubblades under februari månad.

Vallområde i Luleå skärgård den 23 februari 2018.
Vallområde i Luleå skärgård den 23 februari 2018. Foto Isabella Grönfeldt Förstora Bild

Ytvattentemperaturen centralt i samtliga havsbassänger var i början av månaden 1-2 grader över den normala. Avkylningen av ytvattnet skedde i snabb takt och i slutet av månaden var Bottenviken helt islagd, centrala Bottenhavet höll 1 grad, samt Egentliga Östersjön och Västerhavet 2-3 grader.

Inga rekord för ytvattentemperaturen, vare sig max eller min, noterades under månaden.

Ytvattentemperatur i kustvatten februari 2018 (75 kB, pdf)

 Is och ytvattentemperatur i havet 28 februari 2018.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 28 februari 2018. Förstora Bild
 Is och ytvattentemperatur i havet 15 februari 2018.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 15 februari 2018. Förstora Bild

Vattenstånd

Månaden inleddes med vattenstånd över det normala på samtliga platser runt Sveriges kust och mot slutet av månaden sjönk det.

De högsta vattenstånden i de östra farvattnen observerades under månadens första dag. Spikarna hade +59 cm och Ratan +33 cm. I väster var det också höga vattenstånd. Kungsvik hade +61 cm och Smögen +55 cm.

Sedan blev det några dygn med högtrycksbetonat väder och sjunkande vattenstånd som följd. Sedan började lågtryck röra sig in mot Skandinavien med stigande vattenstånd som följd.

Väderläget kl 13 svensk tid den 12 februari 2018.
Väderläget kl 13 svensk tid den 12 februari 2018. Förstora Bild

Den 11-12 passerade ett lågtryck Skagerrak och vidare in mot Sverige. I samband med detta vred vinden mycket vilket fick till följd att vattnet först pressades ut från kusten för att sedan pressas tillbaka. I Uddevalla sjönk vattenståndet till -31 cm för att sedan stiga till +81 cm vilket var månadens högsta observation. I Smögen var förloppet detsamma, först -26 cm och sedan +70 cm.

Den 15-16 berörde återigen ett lågtryck södra Sverige. Den största förändringen observerades i Viken då vattenståndet först sjönk till -78 cm för att sedan stiga till +33 cm.

Under den andra halvan av månaden etablerade sig ett högtryck över Skandinavien med ost- till nordostliga vindar. Detta fick till följd att vattenstånden sjönk.

Den 28 observerades månadens lägsta vattenstånd i Kungsvik då det sjönk till -101 cm. Detta var det lägsta vattenståndet där sedan 1976 då det var -117 cm. Göteborg hade -78 cm vilket också var det lägsta sedan 1976 då var det -112 cm.

Lågt vattenstånd i havet utanför Tångudden i Göteborg den 28 februari 2018.
Lågt vattenstånd i havet utanför Tångudden i Göteborg den 28 februari 2018. Foto Fredrik Waldh Förstora Bild

Vattenstånd vid 7 mätstationer i februari 2018 (138 kB, pdf)

Höga vågor

I februari observerades de högsta signifikanta våghöjderna* i de östra farvattnen i början av månaden.

Månadens högsta vågor observerades på månadens första dag. På Bottenhavet var det en ostlig vind på 19 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 3,5 meter. På Östersjön var det en sydlig vind på 13 m/s och Huvudskärsbojen observerade en signifikant våghöjd på 3,4 meter.

Den 12 passerade ett lågtryck södra Sverige. På västkusten var det en sydlig vind på 16 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 2,9 meter. På Östersjön var det en sydlig vind på 13 m/s och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 3,2 meter. Vid Huvudskär steg den till 3,2 meter.

Den 27 befann sig ett högtryck med centrum över norra Bottenviken. På Bottenhavet var det en ostlig vind på 18 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 2,9 meter. På Östersjön var det en nordostlig vind på 11 m/s. Vid Huvudskär steg den signifikanta våghöjden till 2,9 meter och vid Knolls grund till 2,7 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna februari 2018.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna februari 2018. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund februari 2018.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund februari 2018. Förstora Bild