Februari 2018 - Avtagande flöden och mycket snö

Kallt väder i hela Sverige bidrog till att flödena i de södra delarna av landet avtog till normala nivåer. Två perioder med nederbörd gav stora snömängder i södra Norrland och längs Smålandskusten.

Vattenföring

Februari inleddes med flöden över de normala i hela Götaland, östra Svealand och längs med södra Norrlandskusten. I samband med att kallare väder drog in över södra Sverige så avtog flödena där, för att från mitten av månaden vara normala. Även i Norrland minskade flödena. Mitt i februari låg de något lägre än normalt i de inre delarna av Norrland och vid slutet av månaden var de lägre än normalt i större delen av Norrland, utom längs med kusten där de fortfarande var på normal nivå.

Vattenföring vid 20 mätstationer februari 2018 (428 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

I de stora sjöarna var vattenstånden i slutet av februari i närheten av de normala. Vänern, Mälaren och Hjälmaren har under månaden haft vattenstånd något över medelvattenstånd medan Vättern och Storsjön har haft vattenstånd något under sina medelvattenstånd. Vattenstånden i alla fem sjöar var i slutet av månaden i avtagande.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar februari 2018 (74 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var kring den för årstiden normala i hela landet.

Snö

I början av februari var hela Norrland samt större delen av Svealand täckta av snö. I Götaland fanns det snö i de inre delarna. Snöläget i Götaland kom att ändras avsevärt redan den första februariveckan då där kom stora nederbördsmängder, även i södra Norrlands kustland föll det snö som byggde på det redan befintliga snötäcket. I mitten av februari var snöns vatteninnehåll större än normalt i Norrland, i området från Sundsvall, väster om Hudiksvall och till Siljan var snöns vatteninnehåll väldigt högt, medan det i norra fjällkedjan var något lägre än normalt. I slutet av månaden bildades så kallade snökanoner som förde in snö över Smålandskusten, utmed Bottenhavet och även på sydvästsidan av de stora sjöarna. Därmed ökade snöns vatteninnehåll i hela Götaland till nära nog normala nivåer. Längs västkusten var nivåerna dock under de normala, medan det i norra och östra Götaland samt på Öland var nivåer som var mycket högre än normalt.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 februari 2018.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 februari 2018. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 februari 2018.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 februari 2018. Förstora Bild

Grundvattennivå

Grundvattennivåerna i de små magasinen var fortfarande normala eller över de normala för årstiden i hela landet. I de stora magasinen var nivåerna nära eller under de normala för årstiden i stora delar av landet.

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 februari 2018 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 februari 2018 enligt SGU. Förstora Bild

Grundvattennivåerna i de små grundvattenmagasinen har sjunkit med upp till 30 centimeter. På vissa platser i Västra Götalands län och Östergötlands län har nivåerna stigit. Förändringarna är normala för årstiden.

I stora delar av landet var grundvattennivåerna i de små magasinen över eller nära de normala för årstiden.

De stora grundvattenmagasinen hade nivåer nära eller över de normala i Götaland, västra delarna av Svealand samt i Västerbottens län och i Norrbottens län. Nivåerna var fortsatt under eller mycket under de normala i östra Svealand och i större delen av södra och västra Norrland.

Grundvattentillgången är god eller tillfredsställande i praktiskt taget hela landet men lokala avvikelser kan förekomma.