Februari 2013 - Isvintern fortsatte

Isen utbredde sig först något söderut i Bottenhavet, men varma västvindar i slutet av månaden drev bort havsisen från den svenska kusten i Bottniska Viken. Medelvattenstånden för februari var under de normala och de högsta vattenstånden observerades på västkusten. De högsta vågorna inträffade i början av månaden i samband med en lågtryckspassage.

Efter ett blåsigt månadsskifte var istäcket i södra Bottenviken till stora delar uppbrutet, men isen låg fortsatt tät i den norra halvan. Nyis bildades i de öppna råkarna, men istäcket förblev splittrat tills en högtrycksrygg med kalla nordostliga vindar etablerade sig en vecka in i månaden.

I samband med kylan växte isen även till i Bottenhavet, den 20 fanns tät eller spridd drivis till havs ned till Härnösand. I centrala Bottenviken låg mycket tät is med vallar, men råkar med nyis löpte längs fastiskanten invid kusten.

De följande dagarna blåste friska västvindar i norr. I Bottenviken öppnades en bred råk upp till Piteå när isen drev österut mot Finland. Även isen till havs i Bottenhavet drev österut och splittrades upp.

I Östersjön skedde inga större förändringar under månaden. Närmast kusten och i skärgårdarna låg isen fast, medan det var isfritt till havs. Vänern frös alltmer under februari, och den 28 var hela Dalbosjön samt större delen av Värmlandssjön istäckt.

Ytvattentemperaturen var normal, mestadels under en grad i Bottenhavet och längs kusterna, drygt 2 grader i centrala Östersjön.

Ytvattentemperatur i kustvatten februari 2013.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 februari 2013
Is och ytvattentemperatur i havet 15 februari 2013. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 28 februari 2013
Is och ytvattentemperatur i havet 28 februari 2013 . Förstora Bild

Vattenstånd under det normala

Februari dominerades av högtrycksbetonat väder vilket medförde att månadmedelvärdena hamnade under de normala.

Den 4 gav ett lågtryck över Norska havet västliga vindar av kulingstyrka längs västkusten. Månadens högsta vattenstånd noterades då i Göteborg med +71 cm samtidigt som Kungsvik hade +67 cm och Viken +58 cm. Den 5 gav samma lågtryck en sydostlig vind över Bottenviken och Bottenhavet. Vattnet pressades då mot svenska kusten och Ratan registrerade +28 cm, Spikarna +31 cm.

Efter ytterligare några lågtryckpassager började sedan lufttrycket stiga och vattenstånden sjönk i samband med detta. Den 14 var det en sydostlig vind på västkusten och månadens lägsta vattenstånd registrerades då i Kungsvik med -85 cm. Göteborg hade -66 cm och Viken -63 cm.

Det högtrycksdominerade vädret fortsatte sedan in i den andra halvan av månaden och de lägsta nivåerna i Bottenviken inträffade den 20 då Ratan hade -45 cm och Spikarna hade -37 cm.

Den 28 var det en västlig vind över Östersjön och vattnet pressades österut. I Kungsholmsfort sjönk då vattenståndet till -49 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i februari 2013.

Höga vågor

Bojen vid Väderöarna var intagen under februari så observationer saknas. Tittar man på modelldata ser man att den 4 gav ett lågtryck över Norska havet västliga vindar av kulingstyrka längs västkusten. Den signifikanta våghöjden* steg då till ca 3,5 meter. Sedan följde en lugnare period och våghöjden höll sig under 1,5 meter fram till månadens sista dag då ett lågtryck över norra Sverige gav en nordvästlig kuling längs västkusten och den signifikanta våghöjden steg till 2 meter.

Bojen vid Knollsgrund fungerade fram till den 24 och signifikanta våghöjder på över 3 meter registrerades vid 2 tillfällen. Den 8 gav ett lågtryck sydost om Sverige nordlig kuling över nordvästra Östersjön och signifikanta våghöjden steg då till 3,2 meter. Den 19 var det återigen ett lågtryck i sydost. Denna gång var vindarna av kulingstyrka från nordost och signifikanta våghöjden steg till 3,4 meter.

I Bottenhavet var det ingen boj ute under månaden. Modellen säger att den högsta signifikanta våghöjden på ca 2,5 meter inträffade den 4. Detta i samband med att ett lågtryck gav en sydostlig vind på ca 10 m/s över Bottenhavet.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Diagram över signifikant våghöjd vid Knollsgrund i februari 2013
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund i februari 2013. Förstora Bild