December 2023 - Ovädret Pia orsakade högt vattenstånd

Under månadens första halva var det främst låga vattenstånd som observerades. Strax innan jul orsakade ovädret Pia högt vattenstånd på de västra farvattnen. De högsta vågorna observerades mot slutet av månaden vid västkusten. En kall inledning av december gjorde att ytvattentemperaturerna sjönk. Den snabbaste avkylningen noterades den 4 december vid Väderöarna där temperaturen på 30 minuter sjönk med 5 grader.  Det kalla vädret gjorde att även istillväxten tog fart.

Ytvattentemperatur och is

Julmånaden december var kallare än normalt för tredje året i rad. Det påverkade ytvattnet i haven runt Sverige, men inte överdrivet mycket. Temperaturen till havs i de olika havsbassängerna sjönk under månaden med cirka två grader.

Det var främst under den första halvan av månaden, när högtrycksryggar dominerade väderbilden som ytvattnet kyldes av. Från den 15–16 då en varmfront passerade över landet avstannade även avkylningen i havet. Först under veckan mellan jul och nyår tilltog avkylningen av havsvattnet, då högtrycksbetonat väder åter dominerade över Skandinavien.

Det mest dramatiska som hände med ytvattentemperaturen var i Skagerrak den 4 på eftermiddagen. Ett lågtryck på Nordsjön gav sydlig vind på västkusten, vilket drev kyligare Östersjövatten norrut i Kattegatt och det varmare ytvattnet tillbaka ut i Nordsjön. När fronten nådde vågbojen vid Väderöarna sjönk ytvattentemperaturen drygt fem grader på en halvtimme.

Diagram med ytvattentemperaturen.
När Kattegattfronten passerade Väderöarna föll ytvattentemperaturen hastigt. Förstora Bild

Isläggningen tickade på ordentligt under månaden. Redan vid månadens början motsvarade issituationen den normala kring nyår, och kylan gjorde sitt för att en stor del av Bottenviken låg istäckt till den 16. Längre söderut fanns is i skärgårdarna ända ner till norra Götaland. Därefter drev de friska sydvästvindarna ihop Bottenvikens is till packis i nordost, men när kylan återkom öppnade det för än mer nyisbildning i centrala Bottenviken.

Vid månadens slut var den fasta isen i norra Bottenvikens skärgårdar upp till 40 cm tjock. Till havs låg ett stort fält med 15–35 cm tjock mycket tät drivis, omgärdat av något tunnare jämn is som nyligen frusit till. Norra Kvarken överbryggades med is kortvarigt redan den 21, och mer permanent från den 29 december.

Inga nya rekord för ytvattentemperatur noterades under december. De som kom närmast max- respektive minrekorden var Väderöarna den 2 med 10,1 grader, en och en halv grad under stationens decemberrekord från 2006. I Östersjön hade Knolls grund 4,2 grader den 29, endast två tiondelar över minimirekordet från 2012.

Tabell över ytvattentemperatur i december 2023.
Ytvattentemperatur i december2023. Förstora Bild
Karta som visar Is och ytvattentemperatur i havet 15 december 2023.
Is och ytvattentemperatur i havet 15 december 2023. Förstora Bild
Karta som visar Is och ytvattentemperatur i havet 31 december 2023
Is och ytvattentemperatur i havet 31 december 2023. Förstora Bild

Vattenstånd

December inledes med varierande vattenstånd som var över det normala på några platser och under på en del andra. Tittar man på månadsmedel för Bottenviken så var de lite lägre än vad de brukar vara i december. För Östersjön och Västerhavet så var medlen något över vad de brukar vara i december. Inga nya rekord noterades.

Månaden startade med högtrycksbetonat väder och ostliga vindar. Detta fick till följd att vattnet strömmade ut ur Östersjön med sjunkande vattenstånd som följd. Längs västkusten svängde vattenståndet omkring det normala under denna period.

Den 16-17 befann sig ett lågtryck nordväst om Skandinavien och på Östersjön var det en västlig vind som pressade vattnet österut. Månadens lägsta vattenstånd observerades då i Skanör med -75 cm och Kungsholmsfort noterade -52 cm.

På Bottenviken var det en sydvästlig vind och vattenståndet i Kalix steg under denna period från -52 cm till +39 cm.

Efter detta började flera lågtryck passera över Skandinavien och sydvästliga vindar gjorde att vattenstånden började att stiga.

Den 21-22 passerade ovädret Pia med en västlig vind på 23 m/s och upp till 30,5 m/s i byarna vid Falsterbo. Månadens högsta vattenstånd observerades då i Viken med +143 cm. Flera stationer längs västkusten rapporterade högt vattenstånd vid detta tillfälle. Uddevalla hade +117 cm och Smögen +97 cm.

På Bottenviken var det en nordostlig vind när Pia passerade vilket medförde att vattenståndet sjönk vid de nordligaste stationerna för att sedan stiga tillbaka.

Den 24-25 passerade återigen ett lågtryck södra Sverige med västlig vind längs västkusten och högt vattenstånd. I Uddevalla steg det till +113 cm och i Kungsvik till +93 cm.

Våg slår mot klipporna.
Foto tagit på juldagen mellan Skärhamn och Kyrkesund med högt vattenstånd. Foto Jörgen Öberg Förstora Bild

Mot slutet av månaden passerade fler lågtryck och vattenstånden i Östersjön låg kvar på höga nivåer med omkring 40-60 cm över det normala.

Månadens händelseförlopp med först sjunkande vattenstånd i Östersjön som sedan följdes av högt vattenstånd i väster gjorde att det blev stor vattenståndsskillnad över Öresund. Detta fick till följd att det blev ett större inflöde av vatten till Östersjön.

Diagram över salthalt, ström och vattenstånd.
Observationer från Öresund där man kan se inflödet till Östersjön av saltare vatten Förstora Bild
Tabell med vattenstånd
Vattenstånd relaterat till årets medelvattenstånd. Historiska observationer har lägre mätfrekvens och sämre noggrannhet än dagens observationer. Förstora Bild

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i december 2023 (415 kB, pdf)

Höga vågor

I december observerades vågor över 3 meter på flera ställen, de högsta på västkusten. Tittar man på månadsmedel så var dessa omkring det normala eller något under. Inga nya rekord observerades.

Vid månadens inledning var det en nordlig vind på 16 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 2,6 meter. På Östersjön var det en nordlig vind på 14 m/s och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 2,8 meter.

Nästa tillfälle med högre vågor var den 12 december då det var en nordlig vind på 13 m/s på Östersjön och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 2,4 meter.

Längs västkusten var det en lugn inledning av månaden och fram till den 15 december höll sig den signifikanta våghöjden under 1 meter.

Månadens stora väderhändelse inträffade den 21-22 då ovädret Pia passerade över södra Sverige och längs västkusten var det en nordvästlig vind på 21 m/s. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 4,0 meter och vid Brofjorden till 3,4 meter. Anledningen till att det inte blev högre våghöjder var att vindriktningen kom från norska kusten och att sträckan att bygga upp vågor på blev relativ kort.

På Östersjön var det en nordvästlig vind på 18 m/s och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 3,6 meter. På Bottenhavet var det en nordlig vind på 17 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 3,6 meter.

Den 25 passerade återigen ett lågtryck södra Sverige. Denna gång var det en västlig vind på 14 m/s längs västkusten och månadens högsta signifikanta våghöjd observerades vid Brofjorden med 4,3 meter, Väderöarna hade 4,0 meter.

Den 27-28 berörde ett lågtryckssystem Skandinavien och högre våghöjder noterades vid Väderöarna som hade en signifikant våghöjd på 3,4 meter och Finngrundet som hade 2,9 meter.

Tabell med våghöjd
Signifikant våghöjd i meter. Förstora Bild

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer. 

Signifikant våghöjd vid Knolls grund december 2023.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund december 2023. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna december 2023.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna december 2023. Förstora Bild