Oktober 2019 - Stigande vattenflöden i södra Sverige

Under oktober steg flödena i de södra delarna av landet. Höga flöden uppmättes bland annat i Gavleån, Vanån och Uvån. I östra Götaland var flödena fortsatt låga, men stigande.

Vattenföring

Under oktober föll mer nederbörd än normalt i landets södra del. I delar av Gästrikland och Hälsingland var nederbörden mer än dubbelt så stor som normalt för oktober.

De stora nederbördsmängderna ledde till ökade flöden i vattendragen. På en del håll blev flödena periodvis höga bland annat i vattendrag i Bohuslän, Dalsland, Värmland, Dalarna och Gästrikland. Stora vattendrag med höga flöden var Uvån i Värmland, Vanån i Dalarna och Gavleån i Gästrikland. I Värmland var några mindre vägar avstängda på grund av de höga flödena.

Under månaden förekom också lokala översvämningar i tätorter i samband med kraftigt regn, bland annat i Växjö 11 oktober och Göteborg 26 oktober.

I landets norra delar var vattenflödena normala för årstiden. I östra Götaland var flödena lägre än normalt för årstiden, men även i detta område ökade flödena under månaden.

Vattenföring vid 20 mätstationer oktober 2019 (428 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivåerna i Storsjön och Siljan var båda högre än normalt för årstiden.

I Vänern steg vattennivån till normal nivå i slutet av månaden. Även i Hjälmaren steg vattennivån och var något över den normala i slutet av månaden. Mälaren hade hela månaden en nivå nära den normala för årstiden.

Vättern hade fortsatt låg vattennivå, ca 2,5 dm lägre än den normala. Nivån i sjön har varit lägre än den normala ända sedan januari 2016.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar oktober 2019 (84 kB, pdf)

Markvatten

I början av oktober var markvattenhalten lägre än normalt i östra Götaland och i fjälltrakterna. Övriga delar av landet hade normal markvattenhalt. Nederbörden som föll fyllde på markvattnet och i slutet av månaden var markvattenhalten högre än den normala i stora delar av landet.

Snö

I början av oktober fanns snö främst i fjälltrakterna, men i slutet av månaden bredde snön ut sig över delar av norra Norrland.

Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 oktober 2019.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 oktober 2019. Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 15 oktober 2019.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 oktober 2019. Förstora Bild

Grundvattennivå

Den senaste tidens nederbörd som kommit över delar av Götaland, Svealand och södra Norrland har medfört att nivåerna i de små magasinen återhämtat sig på flera platser. För de stora magasinen har situationen inte förändrats nämnvärt sedan mitten av september.

Små grundvattenmagasin

Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 oktober 2019 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 oktober 2019 enligt SGU. Förstora Bild

I de små grundvattenmagasinen var nivåerna nära eller över det normala för årstiden i stora delar av landet.  I delar av Götaland, sydöstra Svealand samt i mellersta Norrland var nivåerna fortsatt under eller mycket under det normala.

För att få en normal grundvattensituation i östra Götaland och sydöstra Svealand behövs mer nederbörd än normalt den närmaste månaden. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer rekommenderas att vara uppmärksamma på sin vattentillgång eftersom nivåerna kan fortsätta sjunka under hösten.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen var nivåerna under det normala i större delen av landet. Längst i norr var nivåerna nära det normala medan nivåerna är mycket under det normala i östra Sveland och i nordöstra Götaland. På västkusten ser vi en viss återhämtning till normala förhållanden. För att få en normal situation i de stora magasinen behövs större nederbördsmängder än normalt under flera månader.

SGU rekommenderar att kommunerna följer utvecklingen och vid behov inför åtgärder för att minska vattenförbrukningen.