Oktober 2012 - Höga flöden i Västerbotten och Norrbotten

I oktober var flödena i vattendragen högre än de normala i stora delar av landet. Speciellt höga var de i Västerbotten och Norrbotten där det i början av månaden inträffade översvämningar på flera platser. Vattennivåerna i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren var också höga.

Vattenföring

Månaden kan betecknas som blöt och vattenflödena var över de normala i större delen av landet. I trakten av Skellefteå och Piteå föll det rikligt med regn under oktober, speciellt i början av månaden när det sammanlagt kom över 80 mm regn under 3 dygn. Flödet steg främst i de små vattendragen och problem med översvämningar förekom på flera håll. Bland annat var E4:an vid Byske avstängd .

Av de större vattendragen var det främst Åbyälven som fick höga flöden. Här uppmättes den 8 oktober det högsta flödet sedan mätningarna startade 1980. I denna del av landet är det ovanligt med höga flöden under hösten. De förekommer vanligtvis i samband med vårfloden.

I början av månaden var flödena höga även i vattendrag i Halland och Västergötland, bland annat i Ätran och Viskan.
 

Vattenföring vid 20 mätstationer i oktober 2012

Vattenstånd

I de stora sjöarna har vattennivåerna under oktober varit höga. Vätterns vattennivå var hög redan under sommaren och har inte sjunkit så mycket sedan dess. I Vänern, Mälaren och Hjälmaren steg vattenstånden under hela oktober. Nivån i alla fyra sjöarna var som mest 30-40 cm över medelnivån för oktober. I Vänern uppmättes den högsta nivån sedan 2007. 

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar oktober 2012

Snö

I början av oktober fanns snö främst i fjällen. Under månaden förekom sedan perioder både med snöfall och med avsmältning i andra delar av landet. I slutet av månaden fanns ett snötäcke i stora delar av både Norrland och Svealand.

Markvattenhalt

Markvattenhalten var högre än normalt framförallt i nordöstra Norrland, men även i Götaland och östra Sveland. En hög markvattenhalt gör att marken inte tar upp så mycket av det regn som faller. En stor del av det regn som faller bidrar då istället till att öka vattenflödena.

Grundvattennivå

Nivåer som för årstiden var över eller mycket över de normala dominerar. Endast i Skåne och Blekinge var nivåerna normala eller under de normala för årstiden.

Grundvattennivåerna har sedan september i allmänhet stigit med 10 – 60 cm, på vissa platser i västra Götaland med så mycket som 150 cm. Förändringarna är större än normalt för årstiden.

Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 15 oktober 2012
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 oktober 2012. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 oktober 2012 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer 15 oktober 2012 enligt SGU. Förstora Bild