November 2011 - Ont om snö och sen isläggning på sjöar

November månad var tämligen normal vad gäller vattenföring och markvatten. Däremot var snötillgången mycket mindre än normalt och isläggningen på landets sjöar skedde senare än vanligt.

Vattenföring

Vattendragen i Södra Götaland och på Gotland hade flöden under de normala för november månad. I norra Norrland var vattenflödena över de normala medan övriga delar av landet hade för årstiden normala flöden. I de flesta vattendrag var flödena stabila utan några större fluktuationer.

Vattenföring vid 20 mätstationer

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar november 2011

Snötillgång och is

I mitten av november är normalt större delen av Norrland och norra Svealand snötäckta. I år fanns snö endast i delar av fjällen och där var snötäcket mindre än normalt.

Det milda vädret påverkade isen på landets sjöar. Isläggningen på små sjöar i norra Sverige skedde ungefär tre veckor senare än normalt. Många sjöar som vanligtvis är islagda i november var fortfarande öppna.
 

Markvatten

 I nordöstra Norrland var markvattenhalten över den normala för november. Öland och Gotland hade markvattenhalt under den normala och i övriga delar av landet var halterna nära de normala.

Grundvattennivå

I sydvästra Götaland, nordöstra Svealand samt sydöstra Norrland var grundvattennivåerna under de normala för årstiden. Östra och nordvästra Götaland, sydvästra Svealand samt mellersta och norra Norrland hade nivåer över eller mycket över de normala.

Grundvattennivåerna har sedan oktober sjunkit med 10 - 40 cm i större delen av landet. I östra Svealand och Götaland har nivåerna stigit med 10 - 20 cm.

Grundvattensituationen är för närvarande god, lokala avvikelser kan dock förekomma. I de områden där nivåerna är under de normala kan problem med vattentillgången uppstå i enstaka grunt grävda brunnar.

Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 15 november 2011
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 november 2011. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 november 2011 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer 15 november 2011 enligt SGU. Förstora Bild