Maj 2013 - Mycket höga vårflöden i norra Norrland

I mitten av maj blev det mycket varmt i norra Sverige. Snön smälte i en rask takt och vårflödena blev höga i delar av norra Norrland. I Torneälvens biflöden Muonioälven och Lainioälven var vattenflödena mycket höga.

Vattenföring

Trots att snötäcket i Norrland inte varit så stort under vintern blev årets vårflod rejäl i en del områden. Det beror på att snön i fjällen och i norra Lappland smälte i en mycket snabb takt när värmen kom i mitten av maj. I samband med det föll det också en del regn. Flödena blev höga eller mycket höga i stora delar av norra Norrland.
 
Av de stora älvarna var det Torneälvens biflöden Lainioälven och Muonioälven som hade mycket höga flöden. I Karesuando vid övre delen av Muonioälven fick bron mellan Sverige och Finland stängas av på grund av översvämning. Flödet var där det högsta sedan vårfloden 1992. Även i Lainioälven var vattenflödet mycket högt. Vid SMHI:s mätstation i Lannavaara har vattenflödet inte varit så högt sedan vårfloden 1979 och då var flödet ungefär lika högt som i år.
 

Älvar med höga och mycket höga flöden i maj 2013.
Älvar med höga (blå) eller mycket höga (svarta) flöden i maj 2013. Förstora Bild

Även de stora oreglerade älvarna Torneälven, Kalixälven, Kaitumälven, Vindelälven och Tärendöälven hade höga flöden. I de reglerade älvarna, däremot, kunde vattnet samlas upp i regleringsmagasinen och vårfloden blev lugn.

Även i många små och medelstora vattendrag i norra Lappland, norra Norrbotten samt Lapplands och Jämtlands fjälltrakter var flödena höga. I södra Lapplands fjälltrakter var vattenflödena till och med mycket höga, det vill säga hade en återkomsttid på över 10 år.

I landets södra delar var vattenflödena under maj normala eller under de normala.

Vattenföring vid 20 mätstationer i maj 2013.

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar maj 2013.

Markvattenhalt

Markvattenhalten var i mitten av månaden normal i hela landet.

Grundvattennivå

Sverige dominerades av nivåer för årstiden nära eller över de normala. Nordöstra Norrlands kustland hade nivåer mycket över de normala. I sydvästra Norrland och nordvästra Svealand var nivåerna under de normala. Sydvästra Götaland hade nivåer under och mycket under de normala.

Grundvattennivåerna har sedan april stigit med 35–185 cm i Norrland. Västra delen av Svealand och Götaland domineras av nivåer som stigit 10–70 cm medan den östra delen av samma område i huvudsak har nivåer som sjunkit 5–45 cm.

Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 15 maj 2013
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 maj 2013. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 maj 2013 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer 15 maj 2013 enligt SGU. Förstora Bild